Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge
Totalt mottok 47 280 pasienter behandling i psykisk helsevern for barn og unge i løpet av 2006. I alt var 56,5 prosent av pasientene gutter, mens 43,5 prosent var jenter. Guttene er gjennomgående yngre enn jentene.

Nær halvparten av pasientene bor sammen med begge foreldre (45 prosent), eller sammen med den ene (30 prosent), eller den ene forelderen og dennes samboer (elleve prosent). Fem prosent bor i fosterhjem og to prosent i institusjon.

Primærlege/fastlege står for brorparten av henvisningene av pasientene til det psykiske helsevernet (60 prosent). Andre viktige henvisningsinstanser er barnehage, skole og PPT (17 prosent), sosialtjeneste og barnevern (elleve prosent) og øvrig primærhelsetjeneste (8 prosent).

Hyppigste bakgrunn for henvisningene var hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker (23 prosent), atferdsvansker (20 prosent) og tristhet, depresjon eller sorg (17 prosent). Blant jentene er dette den hyppigste henvisningsgrunnen (25 prosent), blant guttene er hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker (29 prosent) den viktigste. Henvisningsgrunnene varierer med alder.

Hyppigste kliniske syndrom (diagnoseakse 1) er hyperkinetiske forstyrrelser (27 prosent) og nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser (14 prosent).

Nær åtte prosent av pasientene har fått utarbeidet individuell plan.

Se også tabeller om pasienter i psykisk helsevern under Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |