Pasienter i døgninstitusjoner for voksne

Nær halvparten av oppholdene i døgninstitusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent), mens syv prosent av oppholdene varte mer enn 90 døgn. Median varighet av oppholdene var på landsbasis 10 dager. Oppholdene ved sykehus var noe kortere (median åtte dager) enn opphold ved DPS (tolv dager) og ved andre døgninstitusjoner (23 dager).

Mer enn halvparten av oppholdene i døgninstitusjoner for voksne var etter øyeblikkelig hjelp-innleggelser (56 prosent), mens 44 prosent var etter elektive/planlagte innleggelser. Elektive innleggelser var gjennomgående av lengre varighet (median 15 dager) enn innleggelsene ved øyeblikkelig hjelp (7 dager).

Pasienter med affektive lidelser sto for 29 prosent av utskrivningene og 30 prosent av oppholdsdøgnene i 2006. Pasienter med schizofreni spektrum-lidelser sto for 25 prosent av utskrivningene og 35 prosent av oppholdsdøgnene.

Se også tabeller om pasienter i psykisk helsevern under Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |