Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

I følge Opptrappingsplanen skulle det framtidige tjenestetilbudet for voksne bygge på tre pilarer:

  • Spesialiserte sykehusavdelinger
  • Distriktspsykiatriske sentra med poliklinikker, døgn- og dagavdelinger, som skulle ivareta alle/de fleste allmennpsykiatriske oppgaver
  • Privatpraktiserende psykologer og psykiatere med driftsavtale

Det ble i planen lagt opp til en desentralisering av tjenestene for voksne. Økningen i ressursinnsats skulle hovedsakelig komme ved poliklinikker og ved DPS-ene. I dette kapitlet (som er kapittel 10 i SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2006) undersøkes det om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd med Opptrappingsplanens forutsetninger. Dette blir gjort med utgangspunkt i indikatorer for personellinnsats, døgnplasser, utskrivninger og polikliniske konsultasjoner.

Det har vært en betydelig utbygging av DPS. Døgnavdelingene ved disse har imidlertid i hovedsak blitt finansiert gjennom frigjøring av midler fra sykehjemmene, og bare i begrenset grad gjennom midler fra Opptrappingsplanen. Det har også vært en betydelig utbygging av poliklinikkene, dels gjennom midler fra Opptrappingsplanen, dels gjennom overføring av poliklinikker fra sykehusene.

Mens 63 prosent av midlene i følge planen skulle gå til døgnavdelinger ved DPS, har den faktiske ressursøkningen (målt ved personell) bare vært på 17 prosent (når personell fra sykehjemmene er trukket fra). 40 prosent av ressursøkningen har gått til poliklinisk virksomhet, mot 21 i følge planen. 40 prosent har også gått til sykehusavdelingene, mot 17 prosent i følge plantallene.

På tross av begrenset ressursøking, har det vært en formidabel vekst i tilgangen på døgntjenester utenfor sykehus. Veksten i den polikliniske virksomheten ved DPS-ene er enda kraftigere.

Det er fortsatt betydelige forskjeller i struktur på tjenestene, både mellom regionene og internt i disse.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |