Bruk av tvang

Andelen henvisninger med begjæring om bruk av tvungent psykisk helsevern var omtrent uendret fra 2005 til 2006. Ved 44 prosent av sykehusinnleggelsene fra eget bosted i 2006 var det fra henvisende instans begjært tvungen undersøkelse og/eller tvungent psykisk helsevern. Etter at tvangsbegjæring ble vurdert av spesialist, ble omfanget av tvungent psykisk helsevern noe lavere enn ved henvisningsbegjæring. I 2006 ble endelig vedtak om tvungent psykisk helsevern fattet for 32 prosent av sykehusinnleggelsene, en økning på ett prosentpoeng fra 2005. Av disse var 55 prosent vedtak om tvungen undersøkelse.

Tvungent psykisk helsevern benyttes i størst grad med begrunnelse i pasientens behov for behandling. En noe større andel menn enn kvinner ble tvangsinnlagt i 2006. Andelen tvangsinnleggelser var høyest blant innleggelser klassifisert med schizofreni spektrum-lidelser (27 prosent) og organiske lidelser (10 prosent).

Analysene er basert på data innhentet fra et utvalg av institusjoner godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern. En del institusjoner har ikke levert data av tilfredsstillende kvalitet og er utelatt fra analysen. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til resultatenes generaliserbarhet, spesielt for andelen tvangsinnleggelser det enkelte år.

Se også tabeller om tvungent psykisk helsevern under Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |