Pasientstrømmer
Pasientstrømmer er en samlet betegnelse for oversikter som viser forholdet mellom pasientenes bosted og behandlingssted. Slike oversikter er av interesse i flere sammenhenger. Dette gjelder kun for Somatikk da pasientdata Psykisk helsevern kvalitetsmessig ikke er gode nok til å følge pasienten mellom behandlings- og bosted. For Rusbehandling finnes det foreløpig ikke pasientdata tilgjengelig.
  • De kan gi et bilde av hvordan retten til fritt sykehusvalg praktiseres
  • Endret organisering og funksjonsfordeling i spesialisthelsetjenesten gjør det aktuelt å følge hvordan pasientene beveger seg innenfor og mellom helseregionene
  • Pasientstrømmer er velegnet til å følge opp noen av målsettingene i forbindelse med oppretting av regionale helseforetak, blant annet samordning av helsetjenesten innenfor den enkelte helseregion.

Pasientstrømmene ut og inn av helseregionene har vært beskjedne i størrelse, og endringene fra år til år har vært små. Unntaket har vært avtalefestet bruk av Riks- og Radiumhospitalet (tilhører Helse Sør) for pasienter hjemmehørende i Helse Øst.  Ellers er det stort sett bruk av private sykehus som dominerer. Behandling ved private sykehus regnes som behandling utenfor regionen, uavhengig av hvor sykehuset er lokalisert.

Tabellene finner du her >>
og de omfatter:

  • Dagpasienter
  • Døgnpasienter
  • Polikliniske konsultasjoner
  • DRG-poeng
  • Beregnet antall senger

og viser forholdet mellom helseregionene og mellom helseforetak og HF-områder innenfor den enkelte region.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |