Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Etter pasientenes bosted. Psykisk helsevern for voksne. 2006.

 

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

Per 10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Per 10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Per 10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Per 10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Østfold HF-område

154

107

142

107

4 503

103

1 418

55

Akershus HF-område

92

64

83

63

3 231

74

2 509

97

Asker og Bærum HF-område

97

67

86

65

4 815

111

2 379

92

Oslo og Follo HF-område

153

106

138

104

5 625

129

2 812

108

Innlandet HF-område

145

101

134

101

4 524

104

3 097

119

Helse Øst

138

96

125

95

4 805

110

2 579

99

Buskerud HF-område

130

90

121

91

3 492

80

2 105

81

Ringerike HF-område

97

67

91

69

2 944

68

2 855

110

Blefjell HF-område

131

91

121

92

3 793

87

2 929

113

Vestfold HF-område

117

81

109

82

2 976

68

2 991

115

Telemark HF-område

117

81

103

78

4 915

113

5 586

215

Sørlandet HF-område

208

144

198

149

3 829

88

2 477

95

Helse Sør

145

101

136

102

3 646

84

3 052

118

Stavanger HF-område

147

102

136

102

4 483

103

2 674

103

Fonna HF-område

145

100

132

99

4 194

96

2 104

81

Bergen HF-område

148

102

133

100

5 401

124

1 734

67

Førde HF-område

133

93

123

92

4 040

93

2 199

85

Helse Vest

145

101

132

100

4 742

109

2 147

83

Sunnmøre HF-område

155

107

146

110

3 452

79

2 346

90

Nordmøre og Romsdal HF-område

171

118

161

122

4 915

113

3 305

127

St. Olavs Hospital HF-område

137

95

127

96

4 132

95

2 578

99

Nord-Trøndelag HF-område

200

139

113

86

2 763

63

2 878

111

Helse Midt-Norge

144

100

134

101

3 859

89

2 725

105

Helgeland HF-område

102

71

100

75

3 280

75

2 767

107

Nordland HF-område

116

80

118

89

4 664

107

2 106

81

Hålogaland HF-område

113

78

170

128

3 336

77

2 235

86

Univ.sykeh. Nord-Norge HF-område

169

117

168

127

3 638

84

2 943

113

Finnmark HF-område

208

144

201

151

4 930

113

2 368

91

Helse Nord

164

113

152

115

3 948

91

2 502

96

Landet totalt

144

100

133

100

4 351

100

2 596

100

 

Datakilder: NPR og SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |