Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Bostedsregion. 2006.

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

Per
10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Per
10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Per
10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Per
10 000 innb 18 år og over

Pst av lands-gj.-snittet

Helse Øst

138

96

125

95

4 805

110

2 579

99

Helse Sør

145

101

136

102

3 646

84

3 052

118

Helse Vest

145

101

132

100

4 742

109

2 147

83

Helse Midt-Norge

144

100

134

101

3 859

89

2 725

105

Helse Nord

164

113

152

115

3 948

91

2 502

96

Regionen samlet

144

100

133

100

4 351

100

2 596

100

 

Datakilder: NPR og SSB

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |