Bruk av spesialisthelsetjenester

Her gis en oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i forhold til befolkningen i psykisk helsevern og somatisk spesialisthelsetjeneste. Indikatorene for bruk av tjenester er presentert etter bostedsregion og nasjonalt.

Datagrunnlaget som benyttes er innhentet fra Norsk pasientregister både fra psykisk helsevern og for somatisk sektor. Befolkningstall er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

I psykisk helsevern for barn og unge måles bruken av tjenester med utgangspunkt i indikatorer for dekningsgrad (prosentandelen av befolkningen under 18 år som har mottatt behandling) og i form av polikliniske tiltak.

I psykisk helsevern for voksne benyttes tallet på utskrivninger fra døgnavdelinger, opphold totalt ved døgnavdelinger (inneholder utskrivninger og pasienter inneliggende ved overgangen til neste år), antall oppholdsdøgn samt antallet polikliniske konsultasjoner som aktivitetsmål. Aktiviteten sammenholdes med antall innbyggere 18 år og eldre.

I somatisk spesialisthelsetjeneste måles aktiviteten i form av antall døgn- og dagopphold og antall polikliniske konsultasjoner. For døgn- og dagoppholdene er det også beregnet DRG-poeng (tidligere kalt korrigerte opphold). Det gis også oversikt over antall liggedøgn. Aktiviteten sammenholdes med antall innbyggere.

DRG-poengene er justert for noen av refusjonsreglene i 2006 for å gjøre tallene sammenlignbare med 2005. Detaljer om dette kan leses i rapporten eller i vedlegget Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor 2006 (SV4).

Bruk av spesialisthelsetjenester i helseregionene 2006 etter pasientenes bostedsregion.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |