Korrigerte opphold per årsverk - RHF

På landsbasis var det i 2005 22 korrigerte opphold per årsverk og mer enn 30 korrigerte opphold per behandlerårsverk. Produktivitetsmålene viser en økning på henholdsvis 1,9 og 1,7 prosent fra 2004. Det betyr at antall årsverk til DRG-aktivitet har økt mindre enn antall korrigerte opphold, og at forholdet mellom det totale antall årsverk og behandlerårsverk endres i samme takt.

Helse Sør og Helse Vest skiller seg ut med en stor økning i antall årsverk per korrigerte opphold, en økning på cirka fire prosent, og således en høyere produktivitet i 2005 enn i 2004 målt med antall korrigerte opphold per årsverk. For de andre helseregionene er det mindre endringer fra 2004. Når det gjelder antall korrigerte opphold per behandlerårsverk er det fortsatt Helse Sør og Helse Vest som har størst produktivitetsvekst. Helse Nord derimot har en nedgang i antall korrigerte opphold per behandlerårsverk fra 2004 med 1,5 prosent.

Korrigert opphold per årsverk, korrigerte opphold per behandlerårsverk og beleggsprosent for 2005, samt prosentvis endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Regionalt helseforetak

Korrigerte opphold per årsverk1

Korrigerte opphold per behandlerårsverk1

Beleggsprosent2 (døgnopphold)

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2005

Pst poeng endring 2004-05

Helse Øst RHF

21,3

0,2

29,7

-0,1

90,7

0,0

Helse Sør RHF

24,2

3,8

34,1

3,9

86,8

0,7

Helse Vest RHF

22,1

4,0

31,9

4,4

91,9

-0,4

Helse Midt-Norge RHF

21,6

0,4

29,4

1,1

93,6

0,2

Helse Nord RHF

19,6

0,9

25,6

-1,5

87,4

8,4

Totalt

22,0

1,9

30,6

1,7

90,0

1,1

Datakilde: SSB og NPR

1 Antall korrigerte opphold er sum DRG-poeng i ISF for hver enhet/helseforetak. Disse er ikke direkte sammenlignbare med antall korrigerte opphold basert på SAMDATA-vekter som har blitt benyttet i SAMDATA til og med 2004. Dette medfører også at korrigerte opphold per årsverk ikke er direkte sammenlignbart med tilsvarende størrelser presentert i tidligere års SAMDATA.  Ved beregning av endringstall er tilsvarende størrelser for 2004 gjort sammenlignbare. Årsverk og behandlerårsverk er korrigert for årsverk som ikke kan knyttes til DRG-aktiviteten gjennom å benytte samme forhold som mellom totale driftskostnader og driftskostnader til DRG-aktivitet for hver enhet.

2 Beregning av beleggsprosent kan medføre et noe høyere belegg enn det som var reelt da sengedata ikke innrapporteres fra fødestuer mv. Liggedager for døgnoppholdene ved disse enhetene er med. Det vises til vedlegg 5 for en oversikt over hvilke enheter det gjelder.

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |