Gjennomsnittlig liggetid - RHF
Gjennomsnittlig liggetid for alle opphold går ned med 0,1 dag fra 2004 til 2005, og var i 2005 på 3,7 dager i gjennomsnitt. I alle kategorier av opphold som studeres, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold, observeres det en nedgang i gjennomsnittlig liggetid med 0,1 dag fra 2004.

Helse Midt-Norge har den lengste gjennomsnittlige liggetiden for alle opphold samlet med fire dager, og Helse Sør har den korteste gjennomsnittlige liggetiden med 3,4 dager. Helse Midt-Norge hadde i 2005 om lag 177 000 opphold, og en gjennomsnittlig liggetid på linje med Helse Sør ville gitt 115 000 færre liggedøgn i Helse Midt-Norge.

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold var 5,2 dager på landsbasis og det var en nedgang i alle helseregioner med unntak av Helse Nord. Helse Nord hadde en økning med 0,1 liggedag i gjennomsnitt for døgnopphold. Liggetiden for døgnoppholdene varierer fra et gjennomsnitt på 5,7 dager i Helse Midt-Norge til fem dager i gjennomsnitt i Helse Sør og Helse Nord.

Langtidsopphold hadde i 2005 en gjennomsnittlig liggetid på 17 dager for disse oppholdene. Langtidsopphold er opphold med liggetid over trimpunkt. Helse Øst hadde den lengste gjennomsnittlige liggetiden på 17,8, og Helse Sør hadde den korteste gjennomsnittlige liggetiden for langtidsopphold med 16,2 dager. Helse Midt-Norge hadde en nedgang i gjennomsnittlig liggetid på 0,6 dager fra 2004 til 17,7 dager, mens det i Helse Nord var en økning på 0,9 liggedager i gjennomsnitt til 16,9 dager. Også fra 2003 til 2004 hadde Helse Nord den største økningen i gjennomsnittlig antall liggedager for langtidsopphold. I Helse Vest var gjennomsnittlig liggetid for langtidsoppholdene 16,3 dager.

Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2005, samt endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Regionalt helseforetak

Alle opphold1

Døgnopphold2

Normalopphold3

Langtidsopphold4

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Helse Øst RHF

3,7

-0,2

5,2

-0,1

3,1

-0,1

17,8

-0,3

Helse Sør RHF

3,4

-0,1

5,0

-0,1

2,9

-0,1

16,2

-0,1

Helse Vest RHF

3,7

-0,2

5,1

-0,1

3,0

-0,1

16,3

-0,3

Helse Midt-Norge RHF

4,0

-0,1

5,7

-0,1

3,2

0,0

17,7

-0,6

Helse Nord RHF

3,6

0,0

5,0

0,1

2,9

0,0

16,9

0,9

Totalt

3,7

-0,1

5,2

-0,1

3,0

-0,1

17,0

-0,1

 

Datakilde: NPR

1 Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

2 Antall døgnopphold er basert på oppholdstype og ikke liggetid. I tallene inngår derfor døgnopphold med liggetid lik 0. Disse oppholdene er gitt liggetid lik 1.

3 Normalopphold er opphold med liggetid mindre eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

4 Langtidsopphold er opphold med liggetid større enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholder er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |