Driftskostnader DRG-opphold - RHF
Tabell 11.4 viser at driftskostnader eksklusiv kapitalkostnader per korrigerte opphold i 2005 beregnes til kr 32 948 og driftskostnader per korrigerte opphold inklusiv kapitalkostnader til kr 37 062. Driftskostnader per korrigerte opphold sammenlignet med 2004 viser en nullvekst på landsbasis.

I Helse Sør og Helse Vest har det vært en nedgang i driftskostnader per korrigerte opphold fra 2004 til 2005, med henholdsvis 2,4 og 4,2 prosent. Helse Vest er den helseregion med lavest driftskostnad per korrigerte opphold, kr 30 569 når kapitalkostnader holdes utenfor og kr 34 431 når kapitalkostnader inkluderes. I Helse Sør er de tilsvarende tallene kr 31 712 og kr 36 410. I de øvrige regioner har det vært en økning fra 2004. I Helse Øst øker driftskostnader per korrigerte opphold eksklusiv kapitalkostnader til kr 32 916 og i Helse Midt-Norge til kr 34 973. I disse helseregionene var økningen i kostnader per korrigerte opphold på henholdsvis 2,8 og 2,4 prosent. I Helse Nord økte driftskostnad eksklusiv kapital¬kostnader per korrigerte opphold med to prosent fra 2004 til kr 38 057. Det er til dels store variasjoner innad i helseregionene med hensyn til utvikling i driftskostnader per korrigerte opphold fra 2004 til 2005.

Driftskostnader DRG-virksomhet per korrigerte opphold, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2005 og prosentvis endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Regionalt helseforetak

Driftskostnader per korrigerte opphold1

Driftskostnader per korrigerte opphold1 inkl kapital

Nivå 2005

Prosent endring
2004-052

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2005

Relativt kostnadsnivå

Helse Øst RHF

32 916

2,8

1,00

36 777

0,99

Helse Sør RHF

31 712

-2,4

0,96

36 410

0,98

Helse Vest RHF

30 569

-4,2

0,93

34 431

0,93

Helse Midt-Norge RHF

34 973

2,4

1,06

38 495

1,04

Helse Nord RHF

38 057

2,0

1,16

42 735

1,15

Totalt

32 948

0,0

1,00

37 062

1,00

Datakilde: SSB og NPR

1 Antall korrigerte opphold som legges til grunn er sum DRG-poeng i ISF for hver enhet/helseforetak. Disse er ikke direkte sammenlignbare med antall korrigerte opphold basert på SAMDATA-vekter som har blitt benyttet i SAMDATA til og med 2004. Dette medfører også at driftskostnad per korrigerte opphold i 2005 ikke er direkte sammenlignbart med tilsvarende størrelser presentert i SAMDATA tidligere år.  Se avsnitt 11.2 og vedlegg 5.

2 Tallene for 2004 er gjort sammenlignbare med 2005 - se note 1) - og inflasjonsjustert med 2,6 prosent.

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |