Antall DRG-opphold - RHF
Det totale antall korrigerte opphold i 2005 var 1,041 millioner opphold, en økning på 3,6 prosent fra 2004. Korrigerte opphold i 2005 er ekvivalent med sum ISF-vekter i pasientdata for hvert helseforetak/enhet. Det samlede antall opphold øker med 4,3 prosent til 1,313 millioner opphold. Dette medfører at indeks for pasientsammensetning går ned til 0,79, og dermed er gjennomsnittspasienten noe mindre ressurskrevende i 2005 enn i 2004.

Dette er samme utvikling i indeks for pasientsammen¬setning som var fra 2003 til 2004, og skyldes i all vesentlighet en fortsatt relativt sterkere vekst i antall dagbehandling sammenlignet med døgnbehandling.

I alle helseregioner observeres en vekst i samlet antall opphold og i antall korrigerte opphold. Helse Nord er den helseregionen som har den laveste veksten, med en økning på en prosent i samlet antall opphold og 1,4 prosent i antall korrigerte opphold. Helse Vest hadde fra 2004 til 2005 den største prosentvise økning i antall korrigerte opphold med en økning på 5,5 prosent. Helse Øst hadde en økning i samlet antall opphold på seks prosent, og er den helseregion med størst vekst. Antall korrigerte opphold i Helse Øst øker noe mindre enn det samlede antall opphold slik at indeks for pasientsammensetning går svakt ned. Indeks for pasientsammensetning går også noe ned i Helse Sør, mens det i de andre regionene ikke er noen endring i indeks for pasientsammensetning fra 2004 til 2005.

Antall korrigerte opphold i forhold til samlet antall opphold utgjør indeks for pasient¬sammensetning. Hvis antall korrigerte opphold øker mer enn samlet antall opphold, så øker indeks for pasientsammensetning.

Antall korrigerte opphold, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2005, samt endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Regionalt helseforetak

Korrigerte opphold1

Samlet antall opphold2

Indeks for pasientsammensetning3

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2004

Nivå 2005

Helse Øst RHF

319 618

4,4

399 905

6,0

0,81

0,80

Helse Sør RHF

271 215

2,6

342 457

3,9

0,80

0,79

Helse Vest RHF

201 781

5,5

257 553

5,1

0,78

0,78

Helse Midt-Norge RHF

143 960

3,0

177 192

2,7

0,81

0,81

Helse Nord RHF

104 503

1,4

135 873

1,0

0,77

0,77

Totalt

1 041 077

3,6

1 312 980

4,3

0,80

0,79

Datakilde: NPR

1 Antall korrigerte opphold er sum DRG-poeng i ISF for hver enhet/helseforetak. Disse er ikke direkte sammenlignbare med antall korrigerte opphold basert på SAMDATA-vekter som har blitt benyttet i SAMDATA til og med 2004. Se avsnitt 11.2 og vedlegg 5.

2 Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

3 Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall korrigerte opphold og samlet antall opphold.

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |