Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste 2002-2007 (kapittel 2)
Her analyseres utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2002 til 2007. Det fokuseres på aktivitet og ressursbruk og aktivitetssammensetning og forbruk av tjenester i ulike aldersgrupper og for ulike pasientgrupper.

Perioden etter statlig overtakelse av eierskap og ansvar for spesialisthelsetjenester i 2002 har vært preget av sterk vekst i aktivitet og ressursinnsats. Veksten var særlig sterk de første årene etter reformen, og dette ga synllige resultater gjennom reduserte ventelister og redusert ventetil til behandling. Utviklingen i årende etter sykehusreformen har vært ulik både mellom helseforetakene og over tid for de enkelte helseforetakene. Hovedresultatene er oppsummert i punktene nedenfor:

 • For landet som helhet var det svakere vekst i aktivitet og kostnader. Dette gjaldt både nivå og endringer over tid
 • Det var betydelige regionale forskjeller i aktivitet og kostnader. Dette gjaldt både nivå og endringer over tid
 • Helse Sør-Øst hadde høyest kostnadsvekst og Helse Midt-Norge hadde lavest vekst  i kostnader siste år – begge hadde høyere aktivitetsvekst enn de to andre regionale helse¬foretakene
 • Det var ulik utvikling for personellgruppene, både regionalt og over tid. Antall årsverk for leger økte prosentvis mer enn den prosentvise veksten i antall årsverk for andre personellgrupper 
 • Også i 2007 fortsatte omleggingen til dagbehandling og det ble observert nedgang i antall senger og i gjennomsnittlig liggetid 
 • De høyeste forbruksratene for elektiv virksomhet var i Helse Sør-Øst og Helse Nord i 2007, mens vi fant de høyeste ratene for ø-hjelp i Helse Midt-Norge og Helse Nord
 • Helse Vest hadde de laveste forbruksratene både for elektiv behandling og ø-hjelps¬opphold i 2007. Unntaket var dagkirurgi
 • Det var stor økning både i elektiv dagkirurgi og medisinsk dagbehandling i Midt-Norge siste år. Siste år var det stor nedgang i elektiv døgnbehandling i Helse Nord Det var lavere ventetid i 2007 enn i 2002, men ventetiden for dagbehandling økte siste år
 • Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp viste store regionale forskjeller
 • Fra 2002 til 2007 var det ingen reduksjon i ventetid for døgnpasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Det var likevel nedgang siste år, men økning siste år for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp
 • Høy ventetid for dagbehandling i Helse Midt-Norge og økning i ventetid også for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp siste år
 • Ikke reduksjon i ventetid til poliklinisk behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i perioden 2002-2007, og økning siste år
 • Fra 2004 til 2007 var det økning i andel epikriser som ble sendt innen sju dager, men fortsatt var det mange helseforetak som hadde lav andel
 • Det var fortsatt mange korridorpasienter ved helseforetakene i 2007

 

Publisert 15. oktober 2008

                © SAMDATA 2007    |