Pasientforløp (kapittel 6)
I dette kapitlet analyseres sammenhengen mellom innleggelser, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner i 2003 og 2007. Det fokuseres spesielt på pasienter innlagt med hjerneslag og pasienter innlagt med lårbensbrudd

Fra 2003 til 2007 økte pasientaktiviteten ved norske sykehus med nesten 15 prosent, fra om lag 4 500 000 pasientkontakter (polikliniske konsultasjoner, dagopphold og innleggelser) i 2003 til noe mer enn 5 170 000 i 2007. Ved å lenke sammen alle pasientkontakter ved hver institusjon og innenfor hvert kalenderår til egne pasientforløp, fant vi at disse kontaktene omfattet 1 753 000 pasienter i 2003 og 1 920 000 pasienter i 2007, en økning på 9,5 prosent. Mer enn 35 prosent av aktivitetsøkningen kom av at hver pasient i gjennomsnitt hadde flere kontakter med sykehuset i 2007 enn i 2003.

Antall dagopphold økte med 33 prosent fra 2003 til 2007, mens antall dagpasienter økte noe mindre, med 19 prosent. Mye av økningen gjaldt rehabilitering, dialyse og kjemoterapi. Dette er hyppige behandlinger over en lengre tidsperiode, og var mye av årsaken til at hver dagpasient i gjennomsnitt hadde flere opphold i 2007 enn i 2003. Nesten 44 prosent av den samlede økningen i dagopphold fra 2003 til 2007 kom av at hver dagpasient i gjennomsnitt hadde flere opphold i 2007 enn i 2003.

I kapitlet om pasientforløp fokuseres spesielt på slagpasienter og på pasienter innlagt med lårbensbrudd. Dette er store sykdomsgrupper som i mange tilfeller medfører død eller invalidisering. Flere sykehus har egne slagavdelinger hvor slagpasientene behandles. En slagavdeling er en enhet i sykehuset som både utfører akuttbehandling og rehabilitering av slagpasienter. I 2007 hadde sykehus med slagenhet en andel reinnlagte pasienter på 8,7 prosent, mot 10,5 prosent ved sykehus som behandlet akutt hjerneslag, men som ikke hadde slagenhet. Det kan derfor virke som om behandling i egne slagenheter reduserer andel ikke planlagte nye innleggelser for pasienter som tidligere har vært behandlet for hjerneslag.

I overkant av 60 prosent av pasientene som ble innlagt på sykehus med lårbensbrudd i 2007 var 80 år eller eldre. Mannlige pasienter var i gjennomsnitt 10 år yngre enn kvinner, men hadde likevel lengre gjennomsnittlig liggetid. Mer enn 90 prosent av pasientene som ble innlagt med lårbensbrudd ble operert i løpet av oppholdet. En kvalitetsindikator for somatiske sykehus er andel innlagte pasienter med lårhalsbrudd 65 år eller eldre operert innen 48 timer etter innleggelse. I 2007 ble i alt 83 prosent av pasientene enten operert samme dag de ble innlagt, eller de ble operert dagen etter. Av de pasientene som ble operert samme dag eller dagen etter innleggelse ble færre reinnlagt innen 30 dager enn av de som måtte vente lengre på operasjon. Forskjellen i reinnleggelsesrate mellom de to gruppene var signifikant.

Publisert 15. oktober 2008

                © SAMDATA 2007    |