Effektivitetsutvikling 2003-2007 (kapittel 4)
I dette kapitlet analyseres kostnadsutviklingen ved somatiske helseforetak fra 2003 til 2007

Fra 2006 til 2007 ble det på landsbasis beregnet en reduksjon av kostnadseffektiviteten  i somatiske sykehus på nærmere to prosent. Reduksjonen i kostnadseffektivitet ble ytterligere forsterket når det ble korrigeret for omlegging av arbeidsgiveravgift i 2007. Denne omleggingen påvirket i hovedsak beregnet utvikling i kostnadseffektivitet for Helse Nord fra 2006 til 2007. Kostnadseffektiviteten for Helse Nord ble redusert med nærmere fem prosent etter korreksjon for omlegging av arbeidsgiveravgift.  Uten korreksjon ble det beregnet en svak reduksjon på under én prosent. Helse Sør-Øst RHF gikk fra regnskapsmessig balanse i 2006 til underskudd i 2007, og for samme periode ble det beregnet en signifikant reduksjon i kostnadseffektiviteten på 2,5 prosent. Også for Helse Vest ble det beregnet signifikant reduksjon i kostnadseffektiviteten fra 2006 til 2007. Reduksjonen var om lag to prosent. Helse Midt-Norge gikk fra regnskapsmessig underskudd i 2006 til balanse i 2007. Ved å ta hensyn til størrelsene på helseforetakene økte kostnadseffektiviteten i Helse Midt-Norge fra 2006 til 2007.

For hele perioden fra 2003 til 2007 ble det på nasjonalt nivå beregnet en reduksjon i gjennomsnittlig kostnadseffektivitet på 1,6 prosent – når resultatene vektes i forhold til størrelse på helseforetak. Imidlertid kan vekst i DRG-poeng som skyldes registrerings¬endringer i perioden fra 2003 til 2007 innebære at den reelle effektivitetsutviklingen var svakere enn beregnet – det vil si at registreringsendring i perioden kan trekke i retning av at kostnadseffektiviteten i realiteten ble signifikant redusert.

Publisert 15. oktober 2008

                © SAMDATA 2007    |