Veksten i driftskostnader og øremerkede midler fortsetter (kapittel 4)

Målet om en økning i driftskostnadene til det psykiske helsevernet på 2,1 milliarder 1998-kroner i løpet av opptrappingsplanperioden ble nådd i 2006, og veksten fortsetter i 2007. På nasjonalt nivå var kostnadsveksten i det psykiske helsevernet 35 prosent fra 1998 til 2007. Det psykiske helsevernet for barn og unge har hatt en høyere kostnadsvekst (82 prosent) enn det psykiske helsevernet for voksne (29 prosent). I 2007 var driftskostnadene til det psykiske helsevernet på 14,8 milliarder kroner.

Øremerkede midler og polikliniske refusjoner har finansiert vel én tredjedel av kostnadsveksten fra 1998 til 2007. Ser vi på andelen driftskostnader som er finansiert av øremerkede midler det enkelte år, finner vi at denne øker ut over i perioden. Ettersom kostnadsandelen som finansieres av de regionale helseforetakene bestemmes ut i fra hvor mye som finansieres fra polikliniske refusjoner og øremerkede midler, betyr dette at en stadig synkende andel av driftskostnadene har vært finansiert av RHF-ene selv.

Vi har sammenholdt utviklingen i driftskostnader med økningen i personell, og finner som tidligere år at økningen i kostnadene ligger noe over økningen i personell. Forskjellen er større i perioden 1998-2007 enn den var i perioden 1998-2006. Det er også til dels store regionale forskjeller det enkelte år gjennom perioden. I 2007 hadde Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF større vekst i personell enn kostnader i det psykiske helsevernet for barn og unge, mens bare Helse Nord RHF hadde større vekst i personell enn kostnader i det psykiske helsevernet for voksne. Kostnaden per årsverk i regionene har økt fra 1998 til 2007, og lå på 726 000 kroner på nasjonalt nivå i 2007. Endret personellsammensetning med flere høyt utdannede, kan være med å forklare denne veksten.

Publisert 15. oktober 2008

                © SAMDATA 2007    |