Ressursinnsats og ressursfordeling i tjenestene for voksne

I strid med Opptrappingsplanens forutsetninger har det vært en kraftig nedgang i tallet på døgnplasser. I følge planen skulle plasstallet øke fra 5 980 i 1998 til cirka 6 400 i 2008. Så langt har plasstallet i stedet blitt redusert til 4 769. Nedgangen kan særlig føres tilbake til en langt kraftigere nedbygging av sykehjemsplasser enn forutsatt, og sykehjemmene var i 2007 på det nærmeste avviklet.

Det har vært en betydelig økning i plasstallet ved DPS-ene. Målet om 2 040 døgnplasser ble nådd i 2004, men plasstallet har siden blitt redusert til 1 865, slik at Opptrappingsplanens måltall ikke lenger er oppfylt.

Ved sykehusene skulle tallet på døgnplasser øke med 160 i forhold til nivået i 1996. Plasstallet har i stedet blitt redusert, og ligger nå 400 plasser under måltallet på 3 100.
Det har vært en kraftig økning i personellinnsatsen. Den registrerte årsverksinnsatsen har økt med ca 3 050 årsverk. Korrigert for endringer i registreringspraksis blir økningen ca 2 900 årsverk. Dette er likevel langt mer enn Opptrappingsplanens måltall på 2 300.

Personellets utdanningsnivå er betydelig hevet, og opptrappingsplanens mål for kompetanseheving er mer enn oppfylt. Andelen universitets- og høyskoleutdannede har økt kraftigere ved institusjoner utenfor sykehusene (der denne andelen i utgangspunktet var lavere) enn ved sykehusene. Den sterkere veksten skyldes ikke bare utflyttingen og utbyggingen av poliklinikkene, den har også kommet døgnavdelingene til gode.

Det har gjennom perioden vært en kraftig styrking av personellinnsatsen (årsverk per belagt plass) ved DPS-ene. Det har også vært en vesentlig utbygging av poliklinikkene og veksten i den polikliniske virksomheten har skjedd ved DPS-ene. Også sykehusavdelingene har i opptrappingsperioden hatt en vesentlig styrking av personellinnsatsen.

En vesentlig del av opptrappingsmidlene (63 prosent) skulle etter planen gå til utbygging av døgn- og dagavdelinger ved DPS-ene. Utbyggingen av disse avdelingene skulle i tillegg finansieres ved tilførsel av ressurser fra sykehjemmene. Sykehjemmene har imidlertid blitt nedbygd langt hurtigere enn forutsatt, og har langt på vei finansiert utbyggingen av avdelingene ved DPS-ene. Avdelinger utenfor sykehusene har dermed bare mottatt 23 prosent av de økte personellressursene. Opptrappingsmidlene har i større grad gått til utbyggingen av poliklinikkene (49 prosent, mot 21 prosent etter planen) og til sykehusavdelingene (28 prosent, mot 17 etter planen).

Publisert 15. oktober 2008

                © SAMDATA 2007    |