Tilbudet til barn og unge

Opptrappingsplanen hadde som mål å øke antall fagpersoner i poliklinisk virksomhet for barn og unge med 400 årsverk. Det ble i 2007 utført totalt 1553 fagårsverk ved poliklinikkene, 829 flere, eller mer enn dobbelt så mange som i 1998 og 429 flere enn måltallet på 400.

I Opptrappingsplanen er det lagt opp til å øke produktiviteten ved poliklinikkene med 50 prosent, målt ved antall tiltak per fagårsverk. I basisåret 1998 ble det utført 249 tiltak per behandler. I 2007 er dette økt til 448 (80 prosent økning). Antall pasienter per behandler har samtidig økt fra 25 til 30 (20 prosent). Målet om 50 prosent økning i antall tiltak per fagårsverk er altså nådd. Økningen har imidlertid først og fremst skjedd ved at hver pasient i gjennomsnitt har fått flere tiltak, selv om hver behandler også tar hånd om flere pasienter.

I følge Opptrappingsplanen skulle dekningsgraden, det vil si andel av alle barn og unge som mottar behandling i det psykiske helsevernet, økes fra 2,0 prosent i 1996 til 5,0 prosent innen utgangen av 2008. I 2007 var dekningsgraden på 4,5 prosent. Målet er altså ennå ikke nådd, og tallet på pasienter må økes med drøyt ti prosent fra 2007 til 2008 for at målet om fem prosent dekning skal nås.

I følge Opptrappingsplanen skulle det opprinnelig etableres 500 døgnplasser for barn og unge, om lag 200 flere enn i 1998. Målet har senere blitt nedjustert til 400 plasser. Nettotilveksten har imidlertid vært vesentlig lavere. Ved utgangen av 2007 var det etablert totalt 334 plasser, 41 flere plasser enn i 1998, og 66 færre plasser enn måltallet for planperioden.

Publisert 15. oktober 2008

                © SAMDATA 2007    |