Økning i behandlingsaktiviteten

Høy beleggsprosent gjennom hele perioden antyder press på døgnavdelingene ved sykehusene. På tross av nedgangen i plasstallet ved de øvrige døgnavdelinger, har beleggsprosenten ved disse blitt vesentlig redusert i løpet av opptrappingsperioden, og er nå betydelig lavere enn ved sykehusavdelingene. I den videre planleggingen av tjenesten bør en derfor vurdere fordelingen av plasser og/eller arbeidsoppgaver mellom sykehus og DPS.

Tallet på utskrivninger har fortsatt å stige. Økningen har vært kraftigere ved institusjonene utenfor sykehusene enn ved sykehusene, på tross av at det særlig er utenfor sykehusene plasstallet har blitt redusert. Økt antall utskrivninger gjenspeiler redusert varighet av oppholdene, og nedgangen har vært kraftigere utenfor enn innen sykehusene. Gjennomsnittlig varighet av oppholdene var i 2007 den samme ved sykehusavdelingene og ved DPS-avdelingene.

Det har i opptrappingsperioden vært en kraftig vekst i den polikliniske aktiviteten. Økningen har i sin helhet kommet ved DPS-ene. Økningen har langt oversteget måltallene for Opptrappingsplanen.

Det har altså vært en kraftig økning og desentralisering av den polikliniske virksomheten, og tilgangen til polikliniske tjenester har blitt vesentlig styrket. Sykehjemmene har blitt bygget ned raskere enn forutsatt, og er nå på det nærmeste avviklet. Utbyggingen av døgnavdelingene ved DPS har dermed langt på vei blitt finansiert gjennom avviklingen av sykehjemmene. Ressursøkningen ved avdelinger utenfor sykehusene har dermed vært lavere enn forutsatt i Opptrappingsplanen. På tross av begrenset økning i personellinnsatsen, er det særlig ved døgnavdelingene utenfor sykehusene vi finner de største endringene i behandlingsaktiviteten. Tallet på utskrivninger har gått vesentlig opp, og varigheten av oppholdene har blitt vesentlig redusert. Ut fra dette målet har vi dermed likevel fått en desentralisering av behandlingsaktiviteten, selv om ressursøkningen har vært begrenset.

Publisert 15. oktober 2008

                © SAMDATA 2007    |