Store forskjeller i utskrivningsrater innen samme diagnosegruppe (kapittel 9)

For landet som helhet var det om lag 31 utskrivninger per 10 000 voksne (18 år eller eldre) innbyggere i pasientgruppen schizofreni spektrum lidelser. Forskjellene mellom helseforetaksområdene var imidlertid betydelige. Mens Akershus hadde om lag 16 utskrivninger per 10 000 voksne innbyggere for denne gruppen, hadde områdene for Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmark over 60 utskrivninger per 10 000 voksne innbyggere.

Det var også store forskjeller i befolkningsbaserte utskrivningsrater mellom helseforetaks¬områdene for pasientgruppen affektive lidelser. Vestfold, Ringerike og Akershus hadde de laveste utskrivningsratene (om lag 24 per 10 000 voksne innbyggere). Finnmark skiller seg ut med 65 utskrivninger per 10 000 voksne innbyggere i denne pasientgruppen. For landet totalt var det om lag 38 utskrivninger i diagnosegruppene affektive lidelser per 10 000 voksne innbyggere. Utskrivningsratene for både schizofreni spektrum lidelser og affektive lidelser var høyt korrelert med de total utskrivningsratene. Utskrivningspraksisen for disse diagnosekategoriene gjenspeiler med andre ord den generelle utskrivningspraksisen i de forskjellige helseforetakene.

Publisert 15. oktober 2008

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |