Tiltak per fagårsverk og per pasient, pasienter per fagårsverk i poliklinikker for barn og unge. Helseforetak. 2007 og endring fra 2006

RHF/HF

Sum tiltak per fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Sum tiltak per pasient 2007

Prosent endring 2006-2007

Antall    pas. per fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Sykehuset Østfold HF

501

1,1

14,3

6,5

35

-5,1

Akershus univ.­sykehus HF

509

6,3

19,8

-4,0

26

10,7

Sh. Asker og Bærum HF

448

18,6

16,6

19,9

27

-1,1

Aker univ.sykehus HF

457

18,1

16,5

2,5

28

15,2

Ullevål univ.sykehus HF

479

8,7

23,3

15,0

21

-5,5

Sykehuset Innlandet HF1

554

23,9

13,4

7,2

41

15,6

Dir. under Helse Øst RHF

296

-8,7

14,6

-3,9

20

-5,0

Sykehuset Buskerud HF

390

-1,2

9,0

11,8

43

-11,6

Ringerike sykehus HF

431

-11,0

10,3

-0,8

42

-10,3

Blefjell sykehus HF

422

9,8

14,6

32,6

29

-17,2

Psykiatrien i Vestfold HF

727

5,6

15,4

2,0

47

3,5

Sykehuset Telemark HF

893

7,1

15,1

0,9

59

6,2

Sørlandet sykehus HF

543

-1,2

16,4

4,5

33

-5,5

Helse Sør-Øst RHF

505

6,4

15,7

6,8

32

-0,4

Helse Stavanger HF

383

-2,1

18,5

16,1

21

-15,7

Helse Fonna HF

396

5,1

11,0

7,2

36

-1,9

Helse Bergen HF

385

6,2

14,7

2,6

26

3,6

Helse Førde HF

379

-1,2

12,7

1,9

30

-3,0

Dir. under Helse Vest RHF

405

-5,9

17,1

4,0

24

-9,6

Helse Vest RHF

386

1,6

15,0

7,2

26

-5,2

Helse Sunnmøre HF

369

-3,7

15,2

8,6

24

-11,3

Helse Nordm. og Roms. HF

391

1,3

16,0

13,9

24

-11,1

St. Olavs Hospital HF

355

12,1

12,9

11,4

28

0,6

Helse Nord-Trøndelag HF

318

13,1

9,3

2,3

34

10,5

Helse Midt-Norge RHF

360

6,2

13,2

9,2

27

-2,7

Helgelandssykehuset HF

355

-13,4

12,9

-11,0

28

-2,8

Nordlandssykehuset HF

436

16,2

12,7

6,5

34

9,1

Univ.sh. i Nord-Norge HF

427

0,0

14,3

3,8

30

-3,7

Helse Finnmark HF

401

4,9

15,1

5,7

27

-0,8

Helse Nord RHF

413

3,5

13,7

2,6

30

0,9

Totalt

448

5,1

15,0

6,6

30

-1,4

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |