Kapasitetsutnyttelse i poliklinikker og døgninstitusjoner for voksne

Her presenteres indikatorer for kapasitetsutnytting i poliklinikker og døgninstitusjoner for voksne. Følgende indikatorer er sentrale:

  • Konsultasjoner per fagårsverk
  • Personell- og behandlerfaktor
  • Utskrivninger per årsverk og per døgnplass
  • Beleggsprosent

Personellfaktoren gir et estimat på antall årsverk som er tilgjengelig per pasient. Behandlerfaktor viser tilsvarende mål for universitets- og høyskoleutdannet personell. Utskrivninger per døgnplass måler bruken av døgnplassene med hensyn på pasientsirkulasjon, mens beleggsprosenten måler utnyttelsesgraden av døgnplassene.

For nærmere omtale av indikatorene, se:

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2007.

Alle indikatorer presenteres som gjennomsnittstall på nasjonalt og regionalt nivå.

Tabeller

Produktivitetsindikatorer for poliklinikker i det psykiske helse- vernet for voksne 2006-2007

Kapasitetsutnyttelse ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne 2006-2007

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet (Pdf - 71 Kb)

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |