Nasjonale nøkkeltall
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen nasjonalt for de tre sektorene psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk spesialisthelsetjeneste i perioden 2002-2007.

Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. Nasjonale tall 2002-2007 og endring 2006-2007.

Nøkkeltall

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pst. endring 2006-07

Aktivitet somatisk sektor

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

785 663

828 876

840 590

854 581

876 196 1)

862 632 1)

-1,5

Dagopphold

361 548

429 578

468 262

514 139

548 645

572 690

4,4

Samlet antall opphold

1 147 211

1 258 454

1 308 852

1 368 720

1 424 841

1 435 322

0,7

Polikliniske konsultasjoner

3 060 055

3 240 745

3 374 388

3 458 478

3 551 519

3 736 048 2)

5,2

Konsultasjoner private avtale spes., ekskl. ISF-virksomhet 3)

 

 

 

2 032 896

2 018 093

2 092 234

3,7

Opphold ved opptrenings­institusjoner

 

 

 

 

28 425

31 928

12,3

DRG-poeng døgnopphold 4)

833 366

877 291

890 668

919 358

948 274

957 847

1,0

DRG-poeng dagopphold 4)

119 097

145 643

151 326

163 631

163 316

178 376

9,2

Samlet antall DRG-poeng

952 463

1 022 934

1 041 994

1 082 989

1 111 590

1 136 223

2,2 

Gj.sn. liggetid alle opphold 5)

4,0

3,7

3,5

3,4

3,2

3,1

-3,1

Gj.sn. liggetid døgnopphold 5)

5,6

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

-1,5

Aktivitet psykisk helsevern

 

 

 

 

 

 

 

Polikliniske konsultasjoner PHV

616 826

699 221

758 979

867 390

930 789

988 418

6,2

Døgnopphold PHV-V 6)

41 796

44 739

45 721

47 597

51 704

51 571

-0,3

Utskrivninger PHV-V 6)

37 208

40 355

41 249

43 515

47 549

47 681

0,3

Antall oppholdsdøgn PHV-V

1 726 598

1 673 563

1 612 392

1 571 281

1 560 009

1 481 883

-5,0

Behandlede pasienter PHBU

30 476

34 434

39 340

43 426

47 280

49 479

4,7

Polikliniske tiltak PHBU

349 000

447 000

495 963

561 304

641 972

717 160

11,7

Personell

 

 

 

 

 

 

 

Årsverk somatisk sektor 7)

62 125

63 155

63 498

64 186

65 140

65 382

0,4

Herav antall legeårsverk 7)

7 328

7 592

7 922

8 199

8 412

8 640

2,7

Årsverk PHV-V

15 013

15 435

15 585

16 148

16 533

16 705

1,0

Årsverk PHBU

2 882

2 982

3 033

3 203

3 507

3 682

5,0

Senger/døgnplasser

 

 

 

 

 

 

 

Effektive senger somatisk sektor

13 133

12 986

13 039

12 948

12 835

12518

-2,5

Døgnplasser PHV-V

5 445

5 296

5 169

5 005

4 980 8)

4 769

-4,2

Døgnplasser PHBU

312

337

326

331

335

334

-0,3

Kostnader (millioner kr) 9)

 

 

 

 

 

 

 

Somatisk sektor

39 796

44 071

46 786

49 139

53 364

58 396

9,4

- i tillegg kapitalkostn.  10)

 

 

 

4 323

4 488

4 581

2,1

Psykisk helsevern voksne

8 720

9 293

9 618

10 393

11 001

12 266

11,5

- i tillegg kapitalkostn.  10)

 

 

 

902

1 022

979

-4,2

Psykisk helsevern barn og unge

1 454

1 668

1 821

2 016

2 238

2 498

11,6

- i tillegg kapitalkostn.  10)

 

 

 

175

204

217

6,4

Rusbehandling

 

 

1 723

1 894

2 120

2 310

9,0

- i tillegg kapitalkostn.  10)

 

 

 

81

91

85

-6,6

Behandlingssektorene i spes.helsetj. samlet

49 970

55 032

59 948

63 442

68 723

75 470

9,8

- i tillegg kapitalkostn.  10)

 

 

 

5 481

5 805

5 862

1,0

Aktiviteter og kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, ekskl. avskr. mv. 9)

 

 

 

 

35 451

38 250

7,9

Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng inkl avskr. mv 9)

 

 

 

 

38 981

41 798

7,2

Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, ekskl. avskr. mv. 9)

 

 

 

 

8 397

9 545

13,7

Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag inkl. avskr. mv. 9)

 

 

 

 

9 233

10 431

13,0

Ventetider til behandling

 

 

 

 

 

 

 

Andel ventet under 3 mnd. somatisk sektor (ord. avviklet)

72

75

76

75

76

74

2,6

Andel ventet under 3 mnd.
PHV-V (ordinært avviklet, poliklinikk)

 

 

 

85

83

84

1,2

Andel ventet under 3 mnd. PHBU (ordinært avviklet, poliklinikk)

 

 

 

65

62

64

3,2

 

1) Oslo kommunale legevakt kom inn under ISF-ordningen i 2006 med 6 791 døgnopphold. Målt i antall DRG-poeng utgjorde disse 2 363. I 2007 var antallet døgnopphold 6 780 og antallet DRG-poeng 2 279. Institusjonen er ikke inkluderte i tallene for årene før 2006.
2) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 polikliniske konsultasjoner for første gang. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Dersom man holder denne aktiviteten utenfor var økningen i polikliniske konsultasjoner fra 2006 til 2007 på 92 681 konsultasjoner, eller 2,6 prosent.
3) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte henholdsvis 56, 69 og 84 prosent godkjente og komplette data i driftsårene 2005-2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnaktiviteten for somatisk spesialisthelsetjeneste. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”  (Pdf - 2 Mb)
4) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.
5) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Dette er endret praksis i forhold til tidligere år, der opphold med 0 liggedager ble kodet om til 1 liggedag, Endringen er gjort for å ivareta behovet for å skille liggetiden til opphold opprinnelig kodet med 0 og 1 liggedager. Tallene i tabellen vil derfor ikke være direkte sammenlignbar med tall i tilsvarende tabell i fjorårets nøkkeltallsrapport. I likhet med tall presentert i fjorårets rapport, kodes opphold med mer enn 365 liggedager om til 365 liggedager.
6) Antall døgnopphold er alle utskrevne pasienter samt de som ligger inne i året, men utskrives etter årsskiftet. Antall utskrivninger er antall pasienter utskrevet i 2007.
7) Punkttall per 31.12 i driftsåret. Årsverk for fødestuer og helsesentre er holdt utenfor. Dersom disse inkluderes er totale antall årsverk i 2007 lik 65 978 og antall legeårsverk 8 671.
8) Tallet er korrigert fra i fjor, på grunn av en feilrapportering i fjorårets tall fra Sykehuset Østfold.
9) Tallene er i løpende kroner. Dersom tallene ønskes deflatert til faste kroner henvises til tabell 2.2 og vedlegg SV6 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” der to typer deflatorer som kan benyttes er presentert. Tallene er korrigert fra i fjor grunnet feil og uklarheter avdekket etter fjorårets publisering. I beregning av kostnader per DRG-poeng er også beregningsmåten for antall DRG-poeng noe endret fra i fjor. Dette er også nærmere beskrevet i vedlegg SV6.
10) Den prosentvise endringen i kapitalkostnader fra 2006 til 2007 i de forskjellige sektorene kan indikere omfordelinger som ikke er analysert nærmere. Det er for private institusjoner ikke beregnet kapitalkostnader da dette antas å være betalt som en del av prisen de offentlige betaler de private.
Datakilde: SINTEF Helse, Ssb og Npr

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |