Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Etter pasientenes bostedsregion og HF-område. Psykisk helsevern for voksne. 2007

 

Bostedsregion/ HF-område

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

Per
10 000 innb. 18 år og over

Pst. av landsgj.-snittet

Per
10 000 innb. 18 år og over

Pst. av landsgj.-snittet

Per
10 000 innb. 18 år og over

Pst. av landsgj.-snittet 1)

Per
10 000 innb. 18 år og over

Pst. av landsgj.-snittet

Østfold HF-område

144

102

135

103

3 849

94

1 516

56

Akershus HF-område

101

72

93

71

3 344

82

2 401

88

Asker og Bærum HF-område

101

71

86

66

4 719

116

2 226

82

Oslo og Follo HF-område

143

101

129

99

5 222

128

3 033

112

Innlandet HF-område

123

87

112

85

3 964

97

2 040

75

Buskerud HF-område

118

83

110

84

3 171

78

2 539

93

Ringerike HF-område

98

69

91

69

2 656

65

3 444

127

Blefjell HF-område

126

89

119

91

3 389

83

2 823

104

Vestfold HF-område

122

86

115

87

2 820

69

3 614

133

Telemark HF-område

124

87

114

87

4 061

100

4 701

173

Sørlandet HF-område

195

138

185

142

3 668

90

2 635

97

Helseregion Sør-Øst

134

94

123

94

4 064

100

2 704

100

Stavanger HF-område

154

109

142

109

4 307

106

3 156

116

Fonna HF-område

162

114

151

115

4 114

101

2 775

102

Bergen HF-område

143

101

129

99

5 081

125

1 648

61

Førde HF-område

121

86

111

85

3 787

93

2 273

84

Helseregion Vest

147

104

135

103

4 533

111

2 381

88

Sunnmøre HF-område

158

112

151

115

3 390

83

2 539

93

Nordmøre og Romsdal HF-omr.

155

109

148

113

3 919

96

3 526

130

St. Olavs Hospital HF-område

135

95

125

96

3 713

91

3 212

118

Nord-Trøndelag HF-område

128

90

121

92

2 655

65

3 337

123

Helseregion Midt-Norge

141

99

133

102

3 472

85

3 156

116

Helgeland HF-område

106

75

98

75

3 394

83

3 168

117

Nordland HF-område

156

110

144

110

4 339

107

2 447

90

Univ.sykeh. Nord-Norge HF-omr.

191

135

182

139

3 657

90

3 169

117

Finnmark HF-område

247

174

231

176

5 074

125

2 446

90

Helseregion Nord

177

125

165

126

4 030

99

2 863

105

Totalt

142

100

131

100

4 073 1)

100

2 717

100

Datakilde: Npr og Ssb

1) Endret i forhold til tabell 8.6 i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |