Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Etter pasientenes bostedsregion. Psykisk helsevern for voksne. 2007

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

Per
10 000 innb.
18 år og over

Pst. av lands-gj.-snittet

Per
10 000 innb.
18 år og over

Pst. av lands-gj.-snittet

Per
10 000 innb.
18 år og over

Pst. av lands-gj.-snittet

Per
10 000 innb.
18 år og over

Pst. av lands-gj.-snittet

Helseregion Sør-Øst

134

94

123

94

4 064

100

2 704

100

Helseregion Vest

147

104

135

103

4 533

111

2 381

88

Helseregion Midt-Norge

141

99

133

102

3 472

85

3 156

116

Helseregion Nord

177

125

165

126

4 030

99

2 863

105

Landet totalt

142

100

131

100

4 073

100

2 717

100

Datakilde: Npr og Ssb

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |