Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, etter bostedsregion og omsorgsnivå. 2007 og prosentendring fra 2006

Bostedsregion 1)

Poliklinisk behandling

Totalt antall pasienter

2007

Pst. endr
2006-07

2007

Pst. endr
2006-07

Helseregion Sør-Øst

27 057

5,7

27 731

5,8

Helseregion Vest

8 368

1,2

8 548

1,7

Helseregion Midt-Norge

6 169

3,8

6 320

3,4

Helseregion Nord

6 677

4,5

6 810

3,8

Totalt

48 332

4,6

49 4791

4,7

Datakilde: Npr

1) Mangler pasientens bostedsregion for 70 pasienter.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |