Totale driftskostnader per innbygger
Det har skjedd en marginal utjevning fra 2004 til 2005 mellom helseregionene av nivå på kostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste.

Sammenlignet med 2004 har Helse Øst, Helse Sør og Helse Nord i 2005 et nivå på kostnader per innbygger som er nærmere landsgjennomsnittet. Det motsatte er tilfelle for Helse Vest og Helse Midt-Norge.

Fortsatt er det slik at Helse Sør, Helse Nord og Helse Midt-Norge har relativt mye høyere kostnader per innbygger til somatisk spesialisthelse sammenlignet med Helse Øst og Helse Vest. Hvis Helse Nord og Helse Vest sammenlignes, er det over 30 prosent forskjell i nivå på kostnader per innbygger.

Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2004 og 2005. Kr målt i faste 2005 kr. Prosentavvik fra landsgjennomsnitt. Regionale helseforetak.

Region

2004

Prosentavvik
fra gjennom-snittet

2005

Prosentavvik fra gjennom-snittet

Prosentvis
endring
2004-2005

Helse Øst RHF

9 366

-10,2

9 741

-8,1

4,9

Helse Sør RHF

12 174

16,8

12 132

14,4

0,2

Helse Vest RHF

9 218

-11,6

9 298

-12,3

1,2

Helse Midt-Norge RHF

11 020

5,7

11 282

6,4

3,1

Helse Nord RHF

12 481

19,7

12 505

17,9

0,9

Sum

10 426

0,0

10 605

0,0

2,4

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}

Datagrunnlag og definisjoner

Kostnader og finansiering

Publisert 30. november 2005

                © SAMDATA 2007    |