Kostnader og finansiering
Her presenterer vi utvikling i driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2004 til 2005. Utviklingen vises på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg presenteres beregninger av hvordan kostnadene finansieres.

Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste utgjør 49,1 mrd kr i 2005. På nasjonalt nivå innbærer dette en realvekst på 1,45 mrd kr fra 2004, som tilsvarer tre prosent. Helse Øst har den sterkeste kostnadsveksten med en realøkning på seks prosent, dette i motsetning til Helse Sør og Helse Nord som har en svakere kostnadsvekst under en prosent.

Kostnadsveksten på nasjonalt nivå finansieres av økte utbetalinger via finansieringsordningen ISF. I særlig grad gjelder dette for Helse Nord og Helse Øst, hvor kostnadsvekten mer enn fullt ut kompenseres av økt ISF.

Inkludering av kapitalkostnader øker de regionale variasjoner i nivå på kostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste.

Utvikling i driftskostnader sier noe om helsemyndighetene sin ressursinnsats for å kunne håndtere sitt ”sørge-for” ansvar overfor befolkningen. Det må presiseres at høy ressursinnsats til somatisk spesialisthelsetjeneste, målt i høye kostnader per innbygger, ikke nødvendigvis er en indikasjon på dårligere ressursutnyttelse i sektoren. Lave kostnader per innbygger har heller ikke nødvendigvis noen sammenheng med effektiv ressursutnyttelse.

Ulik ressursinnsats kan gi en indikasjon på ulik prioritering og organisering, og ulik organisering av rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten kan også være en årsak til ulikt nivå på ressursinnsats til somatisk spesialisthelsetjeneste. Informasjonen her sier ikke noe om hva som forårsaker ulikt nivå på, og utvikling i, ressursinnsats.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

 

Publisert 24. november 2005

                © SAMDATA 2007    |