Spesialisthelsetjenesten 2005
Rapporten diskuterer utvikling i ressursinnsats til psykisk helsevern og somatisk sektor i perioden fra 2002 til 2005, og viser utvikling i sentrale indikatorer for tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet for samme periode.

Fra 2002 til 2005 øker driftskostnader til somatisk virksomhet med 11 prosent, mens driftskostnader til psykisk helsevern øker med 10 prosent. På nasjonalt nivå observeres dermed en sterkere kostnadsmessig prioritering av somatikk sammenlignet med psykisk helsevern i denne perioden. Svakere kostnadsmessig prioritering av psykisk helsevern gjelder tjenester for voksne. Kostnader knyttet til tjenester for barn og unge øker relativt sett sterkere sammenlignet med somatisk virksomhet. Rapporten diskuterer resultatene i lys av forbedrede prinsipper for fordeling av felleskostnader, indikasjoner på ulik lønnsvekst i somatikk og psykisk helsevern – og vekst i personellinnsats. Sterkere kostnadsvekst i somatikk gjelder for tre av fem regioner.  

Tilgang til tjenester for barn og unge, målt ved dekningsgrad, øker fra 2,9 prosent i 2002 til 4 prosent 2005. Økningen i dekningsgrad er sterkest for Helse Sør og Helse Nord, disse to regionene har i 2005 høyest dekningsgrad med henholdsvis 4,3 og 5,7 prosent.

Fra 2002 til 2005 reduseres ventetiden til poliklinisk behandling for barn og unge med 8 døgn. I 2005 er gjennomsnittlig ventetid 83 døgn. Reduksjonen tilskrives utvikling fra 2002 til 2003. På nasjonalt nivå øker ventetiden jevnt fra 75 døgn i 2003 til 83 i 2005. Tendensen til økt ventetid på nasjonalt nivå de siste årene skyldes i hovedsak økt ventetid i Helse Midt-Norge og Helse Nord. Helse Vest har vedvarende høy ventetid på om lag 105 døgn. Helse Sør utmerker seg med reduksjon i ventetiden gjennom hele perioden, og har i 2005 lavest ventetid. I 2005 er gjennomsnittlig ventetid til poliklinisk behandling for barn og unge 58 døgn i Helse Sør, altså 25 døgn mindre enn gjennomsnittet for landet.

Til tross for at bestillerdokumentene fra HOD til RHF-ene har gitt signaler om dempet aktivitetsvekst i somatisk sektor, har aktiviteten økt relativt sterkt i perioden fra 2002 til 2005. Antall døgnopphold per innbygger har økt med 6,5 prosent i perioden, mens antall dagbehandlinger per innbygger har økt med 40 prosent. I 2005 utføres det på nasjonalt nivå henholdsvis 183 døgnopphold og 111 dagopphold per 10 000 innbyggere.

Helse Sør har i perioden sterk vekst i både døgnopphold og dagbehandlinger per innbygger, med en vekst på henholdsvis 7,5 og 53 prosent. Dette medfører at Helse Sør i 2005 har et aktivitetsnivå i somatisk sektor som for døgnvirksomheten er 6 prosent over landsgjennomsnittet, og som for dagvirksomheten er om lag 23 prosent over gjennomsnittet. Helse Nord har også i 2005 et nivå på døgnopphold som er 10 prosent over landsgjennomsnittet, men veksten er avtakende. Helse Vest har i perioden en aktivitetsvekst både for døgnopphold og dagbehandlinger som overstiger landsgjennomsnittet, men aktivitetsnivået er fortsatt per 2005 lavere sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Les sammendrag av rapporten her >> (Pdf - 48 Kb)

Les hele rapporten her >> (pdf - 781 Kb)

Publisert 3. november 2005

Prosjektleder
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |