Totale driftskostnader per innbygger inkludert kapitalkostnader
Inkludering av kapitalkostnader gir et helhetlig bilde på hvilke driftskostnader spesialisthelsetjenesten bruker. Kapitalkostnader er for første gang inkludert fra 2005.

Det kan stilles spørsmål om inkludering av kapitalkostnader er utjevnende for nivå på kostnader per innbygger når helseregionene sammenlignes. Et argument for dette er at høye driftskostnader kan relateres til gamle, tungdrevne bygg – og motsatt. Tabell 6.9 viser at Helse Sør ved inkludering av kapitalkostnader i 2005 får et kostnadsnivå som er enda lenger over landsgjennomsnittet, mens Helse Øst får et kostnadsnivå som ligger enda lenger under landsgjennomsnittet. Det vil si at for disse to regionene så virker inkludering av kapitalkostnader forsterkende på nivå for kostnader per innbygger. Helse Midt-Norge får et nivå på kostnader som nærmer seg landsgjennomsnittet når kapitalkostnader inkluderes.

Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader per innbygger, korrigert for gjestepasientoppgjør. Kr. Helseregioner 2005.

Region

Totale driftskostnader per innbygger

Prosent-avvik fra gjennom-snittet

Kapital-kostnader per innbygger

Totale driftskostnader per innbygger, inkludert kapital

Prosent-avvik fra gjennom-snittet, inkl kapital

Helse Øst RHF

9 741

-8,1

740

10 482

-9,1

Helse Sør RHF

12 132

14,4

1 440

13 572

17,6

Helse Vest RHF

9 298

-12,3

819

10 117

-12,3

Helse Midt-Norge RHF

11 282

6,4

781

12 063

4,6

Helse Nord RHF

12 505

17,9

1 078

13 583

17,7

Sum

10 605

0

932

11 536

0

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}

Datagrunnlag og definisjoner
Kostnader og finansiering

Publisert 8. oktober 2006

                © SAMDATA 2007    |