Totale driftskostnader og finansiering
Fra 2004 til 2005 øker totale driftskostnader i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 47,7 mrd kr til 49,1 mrd kr. Dette innebærer en realvekst på 1,45 mrd kr – eller tre prosent. Korrigert for befolkningsvekst er realveksten 2,3 prosent.

Den aktivitetsbaserte finansieringen gjennom ISF øker med 7,3 mrd kr fra 2004 til 2005.  Økningen i utbetalinger via ISF på 7,1 mrd kr kan knyttes til to faktorer – vekst i refusjonssats fra 40 til 60 prosent og aktivitetsvekst. Det beregnes at økt refusjonssats forklarer 6,54 mrd kr av økningen i utbetalinger, mens økt aktivitet forklarer 550 mill kr.

Når helseforetakene øker aktiviteten og kostnadene uten å øke bruk av basisramme, er en nærliggende tolkning at marginalkostnadene for aktivitetsøkningen er mindre eller lik 60 prosent av enhetsprisen i ISF. Det kan påpekes at dette resultatet også vil kunne oppstå hvis helseforetakene driver mer kostnadseffektivt i 2005 sammenlignet med 2004. Resultater fra kapittel 12 indikerer imidlertid marginal endring i kostnadseffektivitet det siste året.

Takstene for polikliniske refusjoner ble satt ned med 5,7 prosent 1. juli 2005. I tillegg ble finansieringsordningen for laboratorie- og røntgenvirksomhet endret fra 1. september 2005, ved at en større del av refusjoner fra Rikstrygdeverket ble lagt til RHF-enes basisramme. På nasjonalt nivå beregnes en reduksjon på 4,4 prosent i polikliniske refusjoner fra 2004 til 2005. Dette vil isolert sett medføre en økning i beregnet bruk av RHF-enes basisramme.

Totale driftskostnader til og finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste. 2004 og 2005. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Millioner kr målt i faste 2005 kr. Prosentandeler og prosentvis endring av finansieringskomponenter.

 

2004

2005

Prosentvis endring 2004-2005

Mill. kr

Prosent-andel

Mill. kr

Prosent-andel

Totale driftskostnader

47 6952

100,0

49 140

100,0

3,0

A. Øremerkede aktivitetstilskudd

 

 

 

 

 

Innsatsstyrt finansiering

12 848

26,8

20 180

41,1

57,1

Polikliniske refusjoner

3 532

7,4

3 378

6,9

-4,4

B. Øremerkede rammetilskudd

 

 

 

 

 

Tilskudd til forskning, undervisning og nasjonale kompetansesentra

885

1,8

1 051

2,1

18,7

C. Pasientbetaling

831

1,7

837

1,7

0,7

D. Andre refusjoner/tilskudd, salgsinntekter mv.

1 890

3,9

1 640

3,3

-11,1

E. Kostnader finansiert av RHF1

27 708

58,4

22 014

44,8

-20,6

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

1 Kostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene angitt under A, B, C og D. Det vil si at E = Totale driftskostnader – (A + B + C + D). Det er verdt å merke seg at tilskudd som i 2004 var inkludert under posten andre refusjoner/tilskudd, salgsinntekter mv for 2005 (D) til en viss grad regnskapsteknisk kan være lagt under kostnader finansiert av RHF i 2005.

2) Det gjøres oppmerksom at på at totale driftskostnader for 2004 er korrigert i forhold til hva som ble publisert i SAMDATA somatikk for 2004. Dette skyldes i hovedsak at driftskostnader finansiert av kurpenger fra Rikstrygdeverket ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner er ekskludert fra kostnadsgrunnlaget. Dette utgjorde ca 300 mill kr i 2004.

 

Kontaktperson:


Datagrunnlag og definisjoner:

Kostnader og finansiering

Publisert 24. november 2005

                © SAMDATA 2007    |