Totale driftskostnader i regionene
De totale driftskostnadene i helseregionene øker med 3,1 prosent fra 2004 til 2005, til 49,2 mrd kroner. Helse Øst har en vekst i totale driftskostnader på seks prosent fra 2004 til 2005, mot et landsgjennomsnitt på tre prosent. Dermed vil Helse Øst i stor grad drive den nasjonale kostnadsveksten.

Det presiseres at kostnadsvekten ikke er korrigert for omlegging av takster til laboratorie- og røntgenvirksomhet 1. september 2005. Fra og med 1. september 2005 øker RHF-enes betaling for kjøp av laboratorie- og røntgentjenester, da en større del av ansvaret for utbetaling av refusjoner overføres fra Rikstrygdeverket til RHF-ene. I den grad en region er netto kjøper av denne type tjenester fra andre regioner, samt har et stort omfang av kjøp hos private aktører utenom helseforetakene, så kan dette påvirke beregnet kostnadsvekst. Helse Øst anslår selv at denne omleggingen har påført RHF-et ekstra kostnader i størrelsesorden 60-70 mill fra 2004 til 2005 i somatisk sektor. Dette kan dermed forklare under 10 prosent av kostnadsveksten i Helse Øst på ca 900 mill kr i fra 2004 til 2005. Omleggingen av finansieringsordningen for laboratorie- og røntgenvirksomhet gjelder for alle helseregioner. Helse Midt-Norge har også en kostnadsvekst som ligger over landsgjennomsnittet, mens Helse Sør, Helse Nord og Helse Vest har en kostnadsvekst under landsgjennomsnittet.

Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2004 og 2005. Mill kr målt i faste 2005 kr. Prosentvis endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Region

Sum somatisk
Spesialisthelsetjeneste
2004

Sum somatisk
Spesialisthelsetjeneste
2005

Prosentvis endring
2004-2005

Helse Øst RHF

15 367

16 284

6,0

Helse Sør RHF

10 836

10 917

0,8

Helse Vest RHF

8 717

8 897

2,1

Helse Midt-Norge RHF

7 067

7 323

3,6

Helse Nord RHF

5 733

5 787

0,9

Sum

47 7211

49 2081

3,1

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

1 Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabeller for nasjonale tall. Dette skyldes i hovedsak uklarhet rundt gjestepasientoppgjøret.

Publisert 24. november 2005

                © SAMDATA 2007    |