Gjennomsnittlig liggetid - HF

Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2004, samt endring fra 2003 til 2004. Helseforetak.

Helseforetak

Alle opphold1

Døgnopphold2

Normalopphold3

Langtidsopphold4

Gjsn. liggetid 2004

Endring

Gjsn. liggetid 2004

Endring

Gjsn. liggetid 2004

Endring

Gjsn. liggetid 2004

Endring

Sykehuset Østfold HF

3,5

-0,2

4,6

-0,2

2,9

-0,2

17,9

-0,1

Sykehuset Asker og Bærum HF

3,7

-0,6

4,8

-0,4

3,1

-0,4

17,8

-0,2

Akershus universitetssykehus HF

3,5

-0,1

4,5

-0,1

2,9

-0,1

16,4

-0,2

Aker universitetssykehus HF

4,4

0,0

6,5

0,4

3,4

-0,1

20,6

0,5

Ullevål universitetssykehus HF

3,8

-0,3

5,6

-0,5

3,0

-0,1

18,2

-1,1

Sykehuset Innlandet HF

3,7

0,0

5,0

-0,1

3,1

0,0

16,3

0,8

Sunnaas sykehus HF

15,4

-4,2

20,8

-3,5

13,9

-3,8

117,9

2,3

Avtale med Helse Øst RHF

4,2

-0,2

6,1

-0,3

3,5

-0,2

17,9

0,4

Rikshospitalet HF

3,3

0,0

5,9

-0,1

2,8

0,0

16,6

-0,4

Det norske radiumhospital HF

5,0

-0,5

6,1

-0,2

3,8

-0,2

24,9

-1,7

Ringerike sykehus HF

3,4

-0,2

4,1

-0,3

3,1

-0,1

12,4

-0,1

Sykehuset Buskerud HF

3,8

-0,2

4,9

-0,2

3,2

-0,1

14,6

-0,1

Blefjell sykehus HF

3,8

-0,1

4,9

-0,1

3,4

0,1

14,3

-2,2

Sykehuset i Vestfold HF

3,5

-0,1

5,0

-0,1

3,0

-0,1

16,2

1,2

Sykehuset Telemark HF

3,5

-0,3

5,6

-0,1

3,0

-0,3

17,4

-0,1

Sørlandet sykehus HF

3,1

-0,3

4,4

-0,3

2,7

-0,2

14,6

0,1

Avtale med Helse Sør RHF

3,0

-0,2

4,6

0,0

2,7

-0,1

10,6

-0,3

Helse Stavanger HF

3,8

-0,4

5,3

-0,4

3,1

-0,2

14,4

-0,5

Helse Fonna HF

3,4

-0,2

4,6

-0,3

2,9

-0,2

13,1

-0,3

Helse Bergen HF

4,0

-0,3

5,5

-0,3

3,0

-0,2

20,4

0,5

Helse Førde HF

3,8

-0,3

4,7

-0,2

3,2

-0,2

14,1

-0,6

Avtale med Helse Vest RHF

4,2

-0,7

6,0

-0,9

3,6

-0,6

14,6

-0,3

Helse Sunnmøre HF

4,2

0,0

6,0

0,0

3,4

-0,1

17,8

1,4

Helse Nordmøre og Romsdal HF

3,7

-0,1

5,1

0,0

3,2

-0,1

15,0

1,1

St. Olavs Hospital HF

4,5

-0,2

6,2

-0,2

3,3

-0,1

19,7

-0,2

Helse Nord Trøndelag HF

3,7

0,0

5,0

0,0

3,1

0,0

16,2

0,6

Helgelandssykehuset HF

3,6

-0,2

4,9

-0,1

3,1

-0,2

16,0

1,4

Nordlandssykehuset HF

3,6

-0,3

4,8

-0,3

2,9

-0,1

16,6

-0,9

Hålogalandssykehuset HF

3,8

-0,1

5,1

-0,1

3,1

-0,2

16,9

2,0

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

3,6

0,1

5,4

-0,1

2,8

0,0

18,4

0,4

Helse Finnmark HF

3,2

-0,1

4,2

-0,1

2,8

-0,1

12,5

0,3

Totalt

3,8

-0,2

5,3

-0,2

3,1

-0,1

17,2

0,1

1) Alle opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
2) Antall døgnopphold er basert på oppholdstype og ikke liggetid. I tallene inngår derfor døgnopphold med liggetid lik 0. Disse oppholdene er gitt liggetid lik 1.
3) Normalopphold er opphold med liggetid mindre eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet blir gruppert i. Trimpunktet er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.
4) Langtidsopphold er opphold med liggetid større enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet blir gruppert i. Trimpunktet er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. Trimpunktet ble endret fra og med 2004. Trimpunkt i 2004 er lagt på aktivitetsdata i 2003 for å få sammenlignbarhet.

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |