Psykisk helsevern 2004
Formålet med SAMDATA Psykisk helsevern er å utvikle, analysere og publisere styringsdata som gir informasjon om aktivitet, tilgjengelighet, ressursinnsats, kapasitetsutnytting og finansiering for psykisk helsevern.
  • SAMDATA Psykisk helsevern tar utgangspunkt i hovedmålene i den nasjonale helsepolitikken - god tilgang til helsetjenester av god kvalitet og effektiv utnyttelse av ressursene.

  • SAMDATA Psykisk helsevern søker å belyse hvordan spesialisthelsetjenesten utvikler seg i forhold til Opptrappingsplanens overordnede mål - en kvalitativ og kvantitativ bedre tjeneste for mennesker med psykiske lidelser.

  • SAMDATA psykisk helsevern beskriver hvordan de regionale helseforetakene ivaretar ”sørge for”-ansvaret med utgangspunkt i indikatorer for ressursinnsats, bruk av tjenester og ventelister.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 9. november 2005

Prosjektleder
Tlf. 928 85 080

                © SAMDATA 2007    |