Helseforetak
Presenterte oversikter i dette avsnittet er på helseforetaksnivå. I de helseforetak der det er flere somatiske institusjoner/sykehus vil presenterte tall være et veid gjennomsnitt av enhetene i helseforetaket.

Avsnittet viser DRG-aktivitet i helseforetakene, uavhengig av hvor pasienten er bosatt. I tillegg vises produktivitet knyttet til DRG-aktiviteten. Produktivitetsindikatorene knytter aktivitet til årsverk og kostnader.

Publisert 28. november 2005

                © SAMDATA 2007    |