Antall DRG-opphold - HF

Antall korrigerte opphold, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2004, samt endring fra 2003 til 2004. Helseforetak.

Helseforetak

Korrigerte opphold1

Samlet antall opphold2

Indeks for 3

Nivå 2004

Prosent endring

Nivå 2004

Prosent endring

Nivå 2003

Nivå 2004

Sykehuset Østfold HF

54 209

-4,4

58 385

1,7

0,99

0,93

Sykehuset Asker og Bærum HF

23 980

6,7

24 442

18,5

1,09

0,98

Akershus universitetssykehus HF

53 375

6,2

56 833

10,4

0,98

0,94

Aker universitetssykehus HF

31 680

-2,6

32 594

-0,4

0,99

0,97

Ullevål universitetssykehus HF

82 836

3,9

78 995

7,1

1,08

1,05

Sykehuset Innlandet HF

90 567

-1,5

89 859

-1,7

1,01

1,01

Sunnaas sykehus HF

6 672

12,5

3 033

37,9

2,70

2,20

Avtale med Helse Øst RHF

37 151

7,3

34 415

9,4

1,10

1,08

Rikshospitalet HF

89 446

1,4

77 865

-2,5

1,10

1,15

Det norske radiumhospital HF

18 309

0,2

15 489

2,3

1,21

1,18

Ringerike sykehus HF

12 524

7,1

12 262

5,5

1,01

1,02

Sykehuset Buskerud HF

37 490

3,3

36 101

1,9

1,02

1,04

Blefjell sykehus HF

17 062

3,5

16 575

2,0

1,02

1,03

Sykehuset i Vestfold HF

48 200

0,2

48 518

0,6

1,00

0,99

Sykehuset Telemark HF

35 996

2,5

43 773

13,9

0,91

0,82

Sørlandet sykehus HF

64 251

2,0

71 460

3,8

0,91

0,90

Avtale med Helse Sør RHF

4 561

1,8

6 336

9,4

0,77

0,72

Helse Stavanger HF

64 464

5,2

67 967

9,3

0,99

0,95

Helse Fonna HF

33 511

0,3

36 726

2,2

0,93

0,91

Helse Bergen HF

97 954

2,3

97 050

5,0

1,04

1,01

Helse Førde HF

26 332

-1,2

27 438

3,3

1,00

0,96

Avtale med Helse Vest RHF

15 053

5,9

15 829

12,5

1,01

0,95

Helse Sunnmøre HF

32 350

0,2

34 729

0,6

0,94

0,93

Helse Nordmøre og Romsdal HF

24 882

-0,4

25 489

1,3

0,99

0,98

St. Olavs Hospital HF

88 221

3,9

83 048

4,9

1,07

1,06

Helse Nord Trøndelag HF

27 471

0,3

29 122

0,1

0,94

0,94

Helgelandssykehuset HF

16 590

-2,9

17 995

1,2

0,96

0,92

Nordlandssykehuset HF

29 314

2,3

30 692

3,2

0,96

0,96

Hålogalandssykehuset HF

21 051

-6,4

23 549

-1,7

0,94

0,89

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

45 847

2,9

45 546

2,5

1,00

1,01

Helse Finnmark HF

14 060

-2,4

16 002

-1,3

0,89

0,88

Totalt

1 245 408

1,8

1 258 117

3,8

1,01

0,99

1) Antall korrigerte opphold beregnes ved hjelp av DRG-systemet. Se vedlegg 5.
2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene)
3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall korrigerte opphold og samlet antall opphold.

 

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |