Liggedøgn i regionene etter type opphold og innleggelsesmåte
Selv om det var en økning i antall opphold ved somatiske sykehus fra 2003 til 2004, var det en nedgang på 1,3 prosent i den samlede liggetidsraten (sum liggedager for befolkningen i den enkelte region dividert med befolkningstallet - per 1000 innbyggere).

For alle regioner, med unntak av helseregion Midt-Norge, gikk raten ned. I helseregion Midt-Norge økte liggetidsraten med 1,1 prosent.

Videre er det befolkningen i helseregion Øst som har den laveste liggetidsraten, hvilket er i samsvar med tidligere år.

Det er interessant å relatere omfanget av aktivitet med liggedøgn for befolkningen i den enkelte region. Mens befolkningen i helseregion Sør har flest opphold i forhold til befolkningstallet, er liggetidsraten (antall liggedøgn i forhold til befolkningstallet) lavere enn i helseregion Midt-Norge og helseregion Nord. Befolkningen i helseregion Midt-Norge er samtidig den regionen som har høyest liggetidsrate, og skiller seg ut ved en høyere rate for øyeblikkelig-hjelp-innleggelser (ø-hjelp).

Sum liggedøgn i regionene i 2003 og 2004 etter type opphold og innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

Helseregion

Pasientenes bosted

Liggetidsrate

Alle opphold døgn/dag

Liggetidsrate

Elektive døgnopphold

Liggetidsrate Døgnopphold ø-hjelp

Liggetidsrate Døgnopphold

ø-hjelp med. DRG

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

1 005

992

288

275

529

528

395

395

Helseregion Sør

1 086

1 069

353

341

522

514

398

389

Helseregion Vest

1 083

1 053

316

309

590

562

423

404

Helseregion

Midt-Norge

1 111

1 123

303

304

612

608

448

447

Helseregion Nord

1 131

1 112

329

314

599

603

449

442

Ureg/utlendinger

12 808

12 499

1 141

948

10 468

10 464

6 415

6 544

Totalt

1 064

1 050

313

303

559

551

414

408

(N=)

1488510

4848469

1432449

1395879

2567798

2548788

1902601

1885270

Datakilde: NPR

 

Kontaktperson:

Datagrunnlag - bruk av tjenester
Definisjoner - bruk av tjenester

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |