Bruk av tjenester
Det regionale helseforetaket har et ansvar for å gi befolkningen innenfor sitt område nødvendig spesialisthelsetjenestetilbud, et ”sørge-for”-ansvar. ”Bruk av tjenester” vil derfor presentere aktivitetstall for befolkningen i de regionale helseforetakene og helseforetakenes opptaksområder for 2003 og 2004.

Datagrunnlaget som benyttes er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) om innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ved de somatiske (inklusive de private) sykehus. Det foreligger ikke tilgjengelige data for hele spesialisthelsetjenesten som kan anvendes.

I fremstillingene er aktiviteten hos private avtalespesialister og ved private opptreningsinstitusjoner ikke inkludert. Regionale variasjoner i bruk av polikliniske tjenester på sykehus kan blant annet forklares med bruk av private avtalespesialister.

Her presenteres omfanget av sykehustjenester som er generert av befolkningen innenfor helseforetakenes opptaksområder.

I denne fremstillingen er det anvendt tilsvarende opptaksområder til helseforetakene som i 2003, til tross for at Helse Øst RHF i 2004 har gjort endringer i helseforetakenes opptaksområder. I pasientdata fra NPR er det ikke tilfredsstillende kvalitet på registreringene av hvilken bydel i Oslo pasientene kommer fra, noe som medfører at vi ikke kan relatere aktiviteten til de nye opptaksområder. Vi har derfor lagt til grunn den gamle inndelingen i opptaksområder i denne fremstillingen.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 3. november 2005

                © SAMDATA 2007    |