Bruk av sykehustjenester etter innleggelsesmåte
Fra 2003 til 2004 er det en økning i både elektive og ø-hjelps-opphold (øyeblikkelig hjelp), en økning på henholdsvis 4,7 og 3 prosent. Den prosentvise endringen i ø-hjelps-opphold er tilsvarende med endringen i antall opphold fra 2002 til 2003, mens endringen i elektive opphold er svakere enn samme periode.

Økningen i elektive opphold fra 2003 til 2004 er størst for pasienter bosatt i helseregion Vest og helseregion Midt-Norge, med 11 prosent. For befolkningen i helseregion Sør er det en økning på fire prosent, mens den er omtrent uendret for helseregion Øst og helseregion Nord.

Økning i ø-hjelps-opphold fra 2003 til 2004 er høyest for pasienter bosatt i helseregion Øst og helseregion Nord med henholdsvis seks og fem prosent. For befolkningen i helseregion Sør er det en økning på tre prosent, mens den er omtrent uendret for helseregion Vest og helseregion Midt-Norge.

Det er befolkningen i helseregion Sør som har den høyeste raten for elektive opphold, i alt 183 per 1 000 innbyggere etterfulgt av helseregion Nord med 169 opphold per 1000 innbyggere. Befolkningen i helseregion Sør har flere opphold innen kategorien medisinske DRG-er sammenlignet med de andre. 

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2003 og 2004 etter innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

Helseregion

Elektive opphold

Ø-hjelps-opphold

Fødsler1 per 1000 kvinne 16-49 år

Friske nyfødte2 per 1000 innb 0 år

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

142

144

95

100

55

55

714

710

Helseregion Sør

176

183

102

105

50

50

712

688

Helseregion Vest

131

145

105

106

58

59

746

733

Helseregion

Midt-Norge

142

157

100

99

55

55

759

766

Helseregion Nord

169

169

109

115

54

54

814

822

Ureg/utlendinger

(459)

(551)

(3 134)

(3 137)

(88)

(90)

(122)

(50)

Totalt

149

156

100

103

55

55

736

729

(N=)

683488

721121

462844

483021

57291 3

575214

41784

41682

Kilde: NPR

  1. Fødsler er definert som DRG 370-375, 382
  2. Friske nyfødte er definert som DRG 391
  3. Eksklusive 13 fødsler for kvinner under og over aldersgruppen 16-49 år
  4. Eksklusive 8 fødsler for kvinner under og over aldersgruppen 16-49 år

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |