Psykologdekning i offentlig og privat praksis

Den totale dekningen av psykologer i psykisk helsevern er i 2004 høyest i Helse Øst og Helse Vest med nær 5 psykologer per 10 000 innbygger. Psykologer i offentlige praksis står for omlag 80 prosent av psykologdekningen innen det psykiske helsevernet. Det er imidlertid store variajoner mellom regionene i forholdet mellom offentlig og privat praksis. I Helse Øst har man 1,3 privatpraktiserende psykologårsverk per 10 000 innbygger, mens  tilsvarende tall for Helse Nord er 0,4 årsverk. Helse Nord har imidlertid den høyeste dekningen av psykologer i offentlig praksis.

Psykologdekning i offentlig og privat praksis. Årsverk per 10 000 innbyggere. Psykisk helsevern samlet. Regionale helseforetak. 2004.

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Årsverk samlet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

3,4

97

1,3

148

4,7

108

Helse Sør RHF

3,1

88

0,6

65

3,7

83

Helse Vest RHF

3,8

108

1,0

109

4,7

108

Helse Midt-Norge RHF

3,2

90

0,5

53

3,6

83

Helse Nord RHF

4,1

116

0,4

40

4,4

101

Totalt

3,5

100

0,9

100

4,4

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |