Personelldekning i psykisk helsevern samlet

Personelldekningen i psykisk helsevern for barn, unge og voksne samlet er i 2004 høyest i Helse Øst og lavest i Helse Sør. Helse Øst har høyeste dekning av psykiatere, andre leger og helsepersonell uten høyskoleutdanning. Helsepersonell med høyskoleutdanning utgjør den største personellgruppen på landsbasis med nær 19 årsverk per 10 000 innbygger. Helse Nord har den høyeste dekningen av denne personellkategorien, mens Helse Sør den laveste.

Personelldekning i det psykiske helsevernet samlet. Etter personellkategori og regionale helseforetak. Årsverk per 10 000 innbyggere. 2004.

RHF

Psyki-atere

Andre leger

Psyko-loger

Helsepers med høysk.utd

Annet helse-personell

Annet

Totalt

Helse Øst RHF

1,8

1,7

3,4

19,2

10,3

7,2

43,6

Helse Sør RHF

1,5

1,1

3,1

16,8

6,1

7,4

35,9

Helse Vest RHF

1,4

1,2

3,8

18,6

8,7

5,3

39,0

Helse Midt-Norge RHF

1,4

1,2

3,2

18,5

6,9

5,7

36,8

Helse Nord RHF

1,7

1,2

4,1

21,7

7,1

6,2

41,9

Totalt

1,6

1,4

3,5

18,9

8,4

6,7

40,4

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |