Personelldekning i psykisk helsevern for voksne

Sett i forhold til folketallet har Helse Øst samlet sett den høyeste personelldekningen i psykisk helsevern for voksne. Personelldekningen er lavest i Helse Sør.  Sykepleiere utgjør den klart største personellgruppen i samtlige regioner. Helsepersonell uten høyskoleutdanning utgjør også en relativt stor gruppe i psykisk helsevern for voksne. Personelldekningen av leger og psykologer varierer mellom regionene. For psykiatere og andre leger er det høyest dekning i Helse Øst, mens dekningen av psykologer er høyest i Helse Nord.

Personelldekning i psykisk helsevern for voksne. Etter personellkategori og regionale helseforetak. Årsverk per 10 000 innbyggere 18 år eller eldre. 2004.

RHF

Psyki-atere

Andre leger

Psyko-loger

Syke-pleiere

Annet helsepers med høysk.utd

Annet helse-personell

Annet

Totalt

Helse Øst RHF

1,9

1,8

2,7

16,0

4,0

12,7

7,9

47,1

Helse Sør RHF

1,6

1,2

2,5

14,5

3,5

7,7

8,3

39,3

Helse Vest RHF

1,6

1,3

2,9

17,5

3,5

11,4

6,0

44,2

Helse Midt-Norge RHF

1,5

1,3

2,6

16,0

4,2

9,0

6,5

41,0

Helse Nord RHF

1,8

1,2

3,1

15,0

7,7

8,8

6,3

43,9

Totalt

1,7

1,5

2,8

16,1

4,2

10,6

7,4

44,3

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |