Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge

Sett i forhold til innbyggertallet har Helse Nord den høyeste personelldekningen i det psykiske helsevernet for barn og unge. Dette gjelder både totalt og for nesten samtlige personellkategorier. Helse Vest har det laveste antall årsverk totalt per innbygger blant regionene.  Personelldekningen av leger, sosionomer og psykologer er lavest i denne regionen. Helsepersonell med høyskoleutdanning utgjør den største personellkategorien sett i relasjon til barne- og ungdomsbefolkningen for samtlige regioner, mens det er lavest dekning av leger.

Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge etter personellkategori og regionale helseforetak. Årsverk per 10 000 innbyggere 0-17 år. 2004.

RHF

Psyki-

Andre leger

Psyko-loger

Sosio-

Annet helsepers med høysk.utd

Annet helse- pers

Annet pers

Totalt

Helse Øst RHF

1,3

1,1

5,8

3,1

13,3

2,3

4,8

31,8

Helse Sør RHF

1,1

1,0

5,0

3,2

9,3

0,7

4,5

24,9

Helse Vest RHF

0,9

1,0

6,3

1,9

9,6

0,8

3,0

23,6

Helse Midt-Norge RHF

1,3

1,1

4,9

3,1

9,9

0,2

3,1

23,7

Helse Nord RHF

1,4

1,1

7,1

5,6

13,0

1,7

5,8

35,6

Totalt

1,2

1,1

5,8

3,1

11,2

1,3

4,2

27,9

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |