Kostnader og finansieringskilder - helseregioner

Øremerkede statstilskudd finansierer 11 prosent av kostnadene på landsbasis. Denne andelen er jevn for alle helseregioner med unntak av Helse Øst RHF der andelen er markert lavere enn i de andre regionene. Andel poliklinisk refusjon er lavest i Helse Øst RHF og i Helse Vest RHF, og høyest i Helse Sør RHF.

Omlag 80 prosent av kostnadene i psykis helsevern finansieres via de regionale helseforetakenes basisramme. Det tilsvarer omlag 9 milliarder kroner på landsbasis. I Helse Øst RHF er andelen finansiert av det regionale helseforetaket omlag 82 prosent, mens andelen i Helse Midt-Norge RHF er omlag 74 prosent. 

Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. 2004. Helseregioner. Millioner kr.

Helse

Helse

Helse

Helse Midt-Norge RHF

Helse

Sum

Totale driftskostnader

4 417

1 990

2 282

1 422

1 243

11 354

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

212

128

112

83

74

609

B. Øremerkede statstilskudd

419

247

263

178

146

1 253

C. Forskning, utdanning og nasjonale med. kompetansesentra

12

0

10

14

0

36

D. Andre inntekter

162

57

92

94

83

487

E. Driftskostnader finansiert av RHF1

3 611

1 559

1 805

1 054

940

8 969

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB
1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene angitt under A, B, C og D.

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |