Driftskostnader - helseregioner - kroner per innbygger

Helse Nord RHF brukte i 2004 2 115 kroner per innbygger under 18 år, og dette er 26 prosent over landsgjennomsnittet. Helse Nord RHF har for barn og unge økt sin ressursinnsats målt i forhold til avvik fra landsgjennomsnittet, det betyr at kostnadene per innbygger i Helse Nord RHF har økt mer enn andre helseregioner. Dette må ses i sammenheng med bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Helse Øst RHF bruker omlag 12 prosent over landsgjennomsnittet per innbygger under 18 år.

Helse Øst RHF og Helse Nord RHF er også de helseregioner som bruker mest per innbygger over 18 år, henholdsvis syv og seks prosent over landsgjennomsnittet.

Totalt for psykisk helsevern har Helse Sør RHF og Helse Midt-Norge RHF en kostnad per innbygger som er henholdsvis ti og 11 prosent under landsgjennomsnittet. Helse Vest RHF ligger på landsgjennomsnittet totalt for psykisk helsevern, men kostnad per innbygger for barn og unge er lavest i landet. Dette er i tråd med det bildet som også var i 2003, dog med noen mindre endringer.

Totale driftskostnader til psykisk helsevern, til tjenester for barn og unge, tjenester for voksne og for det psykiske helsevernet samlet. Korrigert for gjestepasientoppgjør. Helseregioner. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet. 2004.

RHF

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern samlet

Kostnad per innbygger

Pst av lands-gjennom-snittet

Kostnad per innbygger

Pst av lands-gjennom-snittet

Kostnad per innbygger

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

1 868

112

2 902

107

2 670

108

Helse Sør RHF

1 502

90

2 443

90

2 223

90

Helse Vest RHF

1 456

87

2 730

101

2 406

98

Helse Midt-Norge RHF

1 455

87

2 438

90

2 202

89

Helse Nord RHF

2 115

126

2 866

106

2 686

109

Sum landet

1 672

100

2 710

100

2 465

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |