Oppholdstid etter institusjonstype og helseregion

Sykehus har kortere median oppholdstid sammenliknet med det distriktspsykiatriske tilbudet med unntak av Helse Nord RHF. Samarbeid mellom institusjonene med hensyn til oppsplitting av pasientbehandlingen i flere opphold kan påvirke dette. 

Fordeling av oppholdstid etter institusjonstype og regiontilknytning. Avsluttede institusjonsopphold i 2004. Prosent opphold for hver tidskategori og median oppholdstid.

Oppholdstid1

Sum (N)

Median oppholdstid

0-8

9-30

31-90

≥91 døgn

Sykehus

45

29

18

8

100 (6 820)

11

Distriktpsykiatriske tilbud

40

22

24

13

100 (3 298)

16

Andre døgninstitusjoner

4

8

8

80

100 (49)

298

Sum Helse Øst RHF

43

26

20

10

100 (10 167)

12

Sykehus

49

28

16

7

100 (4 083)

9

Distriktpsykiatriske tilbud

31

40

20

8

100 (2 524)

15

Andre døgninstitusjoner

-

-

-

-

-

-

Sum Helse Sør RHF

42

33

18

7

100 (6 607)

 13

Sykehus

43

30

20

7

100 (3 765)

12

Distriktpsykiatriske tilbud

38

39

15

9

100 (2 110)

14

Andre døgninstitusjoner

9

72

11

9

100 (93)

22

Sum Helse Vest RHF

41

33

18

8

100 (5 968)

13

Sykehus

50

27

16

7

100 (1 962)

8

Distriktpsykiatriske tilbud

36

33

22

9

100 (1 124)

14,5

Andre døgninstitusjoner

9

42

36

14

100 (118)

28

Sum Helse Midt-Norge RHF

44

29

19

8

100 (3 204)

12

Sykehus

46

28

19

7

100 (2 105)

10

Distriktpsykiatriske tilbud

53

33

11

3

100 (2 572)

8

Andre døgninstitusjoner

8

58

26

8

100 (88)

21

Sum Helse Nord RHF

49

32

14

5

100 (4 765)

9

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivningsdato.

Datagrunnlag og definisjoner:
Pasientdata for voksne

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link} 

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |