Fordeling av oppholdstid med ulike diagnoser

Opphold knyttet til pasienter med schizofreni eller affektive lidelser har median varighet på to uker. For stoffrelaterte lidelser er median varighet kun fem dager. 

Fordeling av oppholdstid for avsluttede opphold med ulike diagnoser (ICD-10). Prosent opphold for hver tidskategori og median for hver diagnosegruppe. 2004.

Diagnosegrupper

Oppholdstid1

Sum (n)

Median oppholds-

0-8

9-30

31-90

≥91

Organiske lidelser

27

36

30

6

100 (709)

20

Stoffrelaterte

66

22

9

3

100 (2 173)

5

Schizofreni

39

32

18

12

100 (5 784)

14

Affektive lidelser

36

33

25

6

100 (6 298)

15

Nevrotiske lidelser

48

31

16

4

100 (2 535)

9

Fysiske atferds-

36

22

24

18

100 (178)

20

Personlighets-

58

26

11

5

100 (2 184)

7

Andre diagnoser

59

22

12

7

100 (593)

7

Andre diagnoser

62

19

14

4

100 (959)

5

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivingsdato.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |