Strategier og løsninger for fleksibel produksjon

Markedene er i dag kjennetegnet av svingninger og usikkerhet. I tillegg er norsk produksjonsindustri i økende grad preget av kundetilpasning og store variantspekter, små serier og prosjektbasert produksjon. Dette skaper utfordringer, men også muligheter. Det er mer enn noen gang et behov for fleksibilitet i det fysiske og det organisatoriske produksjonssystemet – gjennom hele verdikjeden.  Norge har tradisjonelt vært bedre rustet til fleksibilitet og respons enn konkurrentene i lavkostland, og det å styrke og videreutvikle disse egenskapene vil være en viktig pilar for Norges fremtidige industriarbeidsplasser.

Hvilke krav og utfordringer står produksjonsbedrifter overfor i usikre og dynamiske markeder? Hvordan bygger de opp, organiserer og styrer produksjonssystem og verdikjede for å oppnå en fleksibilitet og responsevne som gir dem et konkurransefortrinn i globale markeder? Dette seminaret for norsk produksjonsindustri fungerte som en arena for stimulering til læring og forbedring i egen virksomhet, gjennom erfaringsutveksling på tvers av industrielle sektorer.

SMARTLOG takker foredragsholdere, publikum og de øvrige arrangørene for et godt gjennomført fagseminar om strategier og løsninger for fleksibel produksjon 5. desember 2012, med over 70 deltakere fra industri og akademia!

Foredagsholdere, f.v.: Marco Semini (SINTEF), Anita Romsdal (SINTEF), Terje Bye (Tine), Jan Berg (Volvo Powertrain), Inge Forseth (Glen Dimplex Nordic), Per Olav Brett (Ulstein International) og Åge Larsstuen (Benteler Aluminium Systems)

 

Program med presentasjoner til nedlasting

09.00 – 09.30 Kaffe og registrering

09.30 – 09.35 Velkommen v/Marco Semini

09.35 – 10.35

Jan Ola Strandhagen
SINTEF Teknologi og samfunn

Innledning

Jan Berg
Volvo Powertrain

blobid20.png

Fleksibel og lean produksjon i Volvo Powertrain Köping

10.35-10.50 Kaffepause

10:50-12:30

Inge Forseth
Glen Dimplex Nordic

 blobid21.png

Fleksibel og konkurransedyktig produksjon av varmeovner. Fokus på økt produktivitet i en sterkt konkurranseutsatt industri

Åge Larsstuen
Benteler Aluminium Systems

blobid22.png

Utvikling av en fokusert enhet for fleksibel reservedelsproduksjon av støtfangere på Raufoss

 12.30-13.30 Lunsj

13:30-14:40

Marco Semini
SINTEF Teknologi og samfunn
 

 blobid23.png

Utvikling av produksjonsstrategi med fokus på fleksibilitet

Per Olaf Brett
Ulstein International

blobid24.png

 

Gode og dårlige tider – kritiske implikasjoner og konsekvenser for forretningsstrategi, prosjektering og produksjon

 14.40-14.55 Kaffepause

14:55 – 15.45

Terje Bye og Anita Romsdal
Tine og SINTEF Teknologi og Samfunn

blobid25.pngblobid26.png

"Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjons-styring for økt fleksibilitet og responsevne

 15.45 – 16.00 Wrap-up og avslutning 

Om arrangørene:

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering. De 32 medlemsbedriftene i Trøndelag operer innenfor en rekke ulike sektorer, fra offshore olje og gass, deep-sea instrumentering og havbruk, til transport, energi og helse- og omsorgstjenester. Felles for dem alle er at de leverer avanserte målings-, styrings- og kommunikasjonsløsninger til et globalt marked. NCEI har valgt ut styring av produksjon og logistikk gjennom satsningsområdet "supply chain" En viktig del av klyngen er FoU miljøene ved NTNU, Sintef og HiST, som bidrar aktiv til næringsutvikling i regionen. www.ncei.no

MARGIN er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle og realisere integrerte og responsive maritime verdikjeder i midt-norsk leverandørindustri. Spesifikt fokuserer prosjektet på fire viktige FoU-områder for fremtidens maritime verdikjeder: 1) Leverandørsamarbeid og - styring; 2) effektiv og responsiv produksjon; 3) nye forretningsmodeller for ettermarkedet; og 4) IKT-integrasjon i hele verdikjeden. Prosjektet gjennomføres av Kongsberg Maritime, Noca, Roxar og Fugro Oceanor, i samarbeid med SINTEF, HIST og NCEI-klyngen. For mer informasjon, se www.sintef.no/margin.

SFI NORMAN er et åtteårig forskningsprogram som skal utvikle ny og multidisiplinær forskning på neste generasjon produksjon. Det skal utvikles nye teorier, metoder, modeller og ledelsesverktøy, slik at norske produsenter får et konkurransefortrinn i dagens globale markeder. 15 norske industribedrifter er partnere i SFI Norman, og samarbeider tett med SINTEF og NTNU for å skape fremtidens løsninger for produksjon i Norge. Programmet fokuserer på hvordan kompetanseintensive produkter, høyt kvalifisert arbeidskraft, høy produktivitet og stor evne til innovasjon vil gi norske bedrifter konkurransefordeler. For mer informasjon, se www.sfinorman.no.

SMARTLOG er et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene produksjonslogistikk og verdikjedestyring. SMARTLOGs visjon er å tilføre norsk industri høy internasjonal kompetanse innenfor disse områdene. Fagmiljøet rundt SMARTLOG har utgangspunkt i faggruppen Logistikk ved SINTEF Teknologi og Samfunn og Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, hvor den faglige profilen er konsentrert omkring produksjon og logistikk i verdikjeder. For mer informasjon, se www.smartlog.no.

 

Publisert 10. desember 2012