Fagmiljø i logistikk
Fagmiljøet rundt SMARTLOG har utgangspunkt i avdeling for Logistikk ved SINTEF Teknologi og samfunn og Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, hvor den faglige profilen er konsentrert omkring produksjon og logistikk i verdikjeder.

Logistikk

Logistikk er den integrerte flyten av varer, informasjon og penger mellom aktører i en verdikjede - og er i så måte et sentralt kompetanseområde for alle bedrifter hvor vare- og informasjonsstrømmer er viktige prosesser.

Produksjonslogistikk har et spesielt fokus på omforming av produkter, og hvordan dette kan skje nøyaktig etter kundenes behov og på en mest mulig effektiv måte. Denne omformingen kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Slik vil alle ledd i en verdikjede av bedrifter som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk.

Sentrale forskningsområder

Fagmiljøet i SMARTLOG utfører forskning innenfor en rekke områder, med hovedfokus på:

 • Design av globale verdikjeder
 • Styringsmodeller for verdikjeder og produksjonsenheter
 • Utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i logistikk
 • Forretningsmodeller og strategiutvikling

 Dette innebærer blant annet forskningsaktiviteter knyttet til tema som for eksempel:

 • Produkt, produksjon, lager, transport og informasjon
 • Design og styring av produksjon og logistikk, styringsmodeller
 • Roller, arbeidsfordeling, organisering og samarbeidsmodeller
 • IKT – E-verktøy for styring
 • Simulering og modellering

Arbeidsform

Forskningen som utføres i SMARTLOG er utviklings- og løsningsorientert, og aktivitetene er ofte fokusert omkring:

 • Analyser og kartlegging
 • Design, struktur og styring
 • Metodikk

Prosjekt gjennomføres i team bestående av forskere, oppdragsgivers medarbeidere, internasjonale samarbeidspartnere og studenter. Typiske leveranser omfatter:

 • Løsninger og beslutningsunderlag
 • Metoder
 • IKT-verktøy
 • Prosjekt- og utviklingsprosesser
 • Dokumentasjon, rapporter, formidling
 • Publikasjoner

Prosjekttyper og finansiering

Forskningen utføres gjennom en rekke ulike typer prosjekter, blant annet:

 • Større forskningsprogram finansiert av Norges Forskningsråd og med noe kontantinnskudd fra bedriftene (f.eks. SMARTLOG)
 • EU-finansierte prosjekt
 • Brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) finansiert av Norges Forskningsråd og med egeninnsats fra deltakerbedriftene
 • Direkte forsknings- og utviklingsoppdrag finansiert av bedrift(er)
 • Doktorstudenter og masterstudenter som involveres i prosjekter

Publisert 4. august 2006

Om logistikkmiljøet i Logistikk og ledelse
Logistikk og ledelse hadde i 2010 en artikkel om logistikkmiljøet. Trykk her for å se artikkelen.