Utdanning i logistikk

Logistikk blir stadig viktigere

I hovedsak består logistikk i å koordinere forflytting av varer, informasjon og mennesker, noe som i utgangspunktet kan høres enkelt ut. I hverdagen er vi omgitt av varer og tjenester som er lett tilgjengelig omtrent hele døgnet, overalt. Logistikk gjør det i dag mulig å produsere varer hvor som helst i verden og samtidig gjøre varene tilgjengelige i et globalt marked. Når logistikken ikke fungerer, for eksempel grunnet streiker og konflikter, ser vi raskt at butikkhyllene tømmes eller at produksjon må stanse grunnet mangel på råvarer


⇒ Logistikk som konkurransestrategi er blitt et viktig satsningsområde for moderne bedrifter

Gjennom å utarbeide en logistikk som er tilpasset kundens krav, kan bedrifter tilby noe som er bedre enn konkurrentene, for eksempel i form av lavere kostnader eller unike leveringsbetingelser. For å kunne utarbeide en slik strategi er det avgjørende å ha kompetanse innen logistikk, kunnskap om vareflyt i produksjon, transport og lager og forståelse for de forutsetninger og utfordringer man møter i logistikkarbeid. Dette er utgangspunktet for logistikkutdanningen som tilbys ved NTNU.

Logistikkutdanningen ved NTNU - skreddersydd for næringslivet

Logistikkutdanningen ved NTNU har som mål å utdanne personer som vil være til stor nytte for næringslivet. Studiet fokuserer på tverrfaglighet for å øke helhetsforståelsen og bredden i kompetansenivået til kandidatene. Dette målet nås gjennom aktiv bruk av næringslivet og arbeid med bedriftsrelevante problemstillinger i studiet. Undervisningen inkluderer gjesteforelesere og caser, og det gjennomføres prosjektoppgaver og hovedprosjekt i nært samarbeid med industrien. Disse oppgavene innebærer ofte analyser, utredninger og løsningsutvikling for oppdragsgiveren. Mange av studentene har sommerjobb hos sine prosjektbedrifter, mange går også rett inn i relevante jobber for samme bedrift etter endt studium.

Etter- og videreutdanning – med spesialisering i logistikkledelse

Som en del av videreutdanningstilbudet fra NTNU tilbys en Master of Management med spesialisering i logistikkledelse. Dette er et tilbud til personer med yrkeserfaring som ønsker påbygging innen logistikk.

Fordypningen omfatter fire kurs:

  • Produksjonslogistikk og IKT
  • Verdikjeder: Analyse, design og styring
  • Økonomisk analyse og beslutningsstøtte i verdikjeder
  • Strategisk logistikk-, innkjøp- og leverandørledelse

Hovedmålet med studiet er å lære kandidatene å kartlegge, analysere og modellere aktuelle deler av verdikjeden for effektivt å styre de fysiske varestrømmene gjennom innkjøp, produksjon, lagerhold, distribusjon og salg. Fokus ligger er på verdiskapning i samspill mellom bedrifter i en større verdikjede, og tema for studiet inkluderer produksjonsstyring, lagerstyring og distribusjonsplanlegging integrert med moderne logistikktanker omkring prosesser av verdikjeder ut fra økonomisk, organisatorisk og teknisk vinkling.

EVU-programmet består av tre moduler á 30 studiepoeng

For mer info om videreutdanning; se www.ntnu.no/mm

Publisert 4. august 2006